РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ЖУРНАЛІ «УКРАЇНА» (1924–1930)

Інна Савчук

Анотація


У статті висвітлено обставини видання журналу «Україна» та формування основних принципів його редакційної політики. На підставі комплексу джерел проаналізовано особливості редакційної діяльності М. Грушевського, його взаємини зі співробітниками часопису. Зроблено висновок, що редакційна політика журналу «Україна» була зорієнтована на висвітлення широкої палітри проблем у галузі українознавства і здійснення критичного огляду історіографічної продукції.

 

В статье изучены обстоятельства издания журнала «Украина» и процесс формирования основных принципов редакционной политики. На основании комплекса документов проанализированы особенности редакционной деятельности М. Грушевского, его взаимоотношения с сотрудниками журнала. Сделан вывод, что редакционная политика журнала «Украина» была сориентирована на освещение широкой палитры украиноведческих проблем и осуществления критического обзора историографической продукции.

 

The article studies the circumstances of foundation of the journal “Ukraїnа” and the formation of chief principles of its editorial policy. According to the system of sources, peculiarities of Mykhailo Hrushevskyi’s editorial activities and his relationships with colleagues of the periodical are analyzed. It has been concluded that the editorial policy of the journal “Ukraїnа” was aimed at clearing up of various problems in branch of Ukrainian Studies and realizing of critical overview of historiographical works. In chronological order the circumstances
of emergence, features of the formation and patterns of functioning of the journal as a professional periodical organ are reproduced. Periodization of the history of the journal is justifi ed, key concepts and priorities of its editorial policy are elucidated. Categorization and semantic structure of the journal, editorial board and authors of the publications, genre, specifi c, disciplinary and professional affi liation of publications are analyzed. In the pages of “Ukraїnа” the features of the representation of political, social, economic, legal, cultural and educational problems of the past of Ukrainian lands from ancient days until the fi rst decades of the 20th century are explored. The values of published in the pages of the journal materials for research into
the history of Ukraine is characterized. The contribution of the journal into the step of Ukrainian historiography of the fi rst third of the 20th century is shown.

 

 


Ключові слова


журнал «Україна», українська історіографія, редакційна політика, М. Грушевський, тематика публікацій, авторський колектив.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Верба І. До взаємин Олександра Оглоблина з Михайлом Грушевським (1920-ті роки) / Ігор Верба // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. — Київ, 1999. — № 1–2. — С. 233–259.

Від редакції // Україна. — 1924. — Кн. 1–2. — С. 5–6.

Від редакції // Україна. — 1924. — Кн. 4. — С. 189–191.

Від редакції // Україна. — 1925. — Кн. 4. — С. 3–4.

Від редакції // Україна. — 1929. — Кн. 1–2. — С. 133

Від редакції // Україна. — 1930. — Кн. 40. — С. 193–194.

Возняк М. Україна. Науковий трьохмісячник українознавства / Михайло Возняк // Стара

Україна. — 1925. — № I–II. — С. 36–38.

Енциклопедія українознавства. Словникова частина. — Париж ; Нью-Йорк, 1980. — Т. 9. — 3600 с.

Животко А. Нарис історії української преси : курс лекцій / Аркадій Животко. — Подебради, 1937. — 112 с.

Жуковський А. Михайло Грушевський і журнал «Україна» / Аркадій Жуковський // Український історик. — 1986. — № 1–2. — С. 5–20.

Інститут Рукопису НБУ імені В.І. Вернадського. — Ф. Х. Архів ВУАН. I. Од. зб. 16261–16309. Загальна справа редакції журналу «Україна» за 1926 р. [Листування редакції з іншими культурними установами СРСР та з культурними установами Америки, Англії, Ватикану, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Румунії, Франції, Чехословаччини, Швеції в справі книгообмін. Листування з авторами статей та документи з різних редакційних справ]. — 52 арк.;

II. Од. зб. 17442–17443. Карачківський Михайло. Організація бібліографічної роботи при редакції «Україна» (1928 р.). — 4 арк. ; III. Од. зб. 16072–16197. [Редакції журналу «Україна»] [Листування 1925–1930 рр.]. — 128 арк. ; IV. Од. зб. 15406. Журнал рукописів, що надіслано до редакції журналу «Україна» за 1924–1928 рр. (4 червня 1931 р., Київ). — 121 арк.

Історія Національної академії наук України. 1929–1933 рр. : Документи і матеріали / Наук. ред. П.С. Сохань та ін. — К. : Українська книга, 1998. — 542 с.

Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.) / Упорядкування, археографічна передмова Г. Сварник. — Львів ; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1998. — 266 с.

Листування Михайла Грушевського. Т. І. ; ред. Л. Винар ; упоряд. : Галина Бурлака. — Київ ; Нью-Йорк ; Париж ; Львів ; Торонто, 1997. — 399 с.

Михайло Грушевський: між історією та політикою (1920–1930-ті роки) / Упоряд. Р. Пиріг ; ред. П. Сохань, Г. Боряк, І. Гирич. — Київ, 1997. — 183 с.

Пиріг Р. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924–934) / Р. Пиріг. — К., 1993. — 200 с.

Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків / Н. Полонська-Василенко // Записки НТШ. Праці історико-філософічної секції. — Париж ; Чікаго, 1962. — Т. 173. — С. 7–110.

Полонська-Василенко Н. Українська Академія Наук (нарис історії) : [у 2 ч.]. Ч. II. (1931–1941) / Н. Полонська-Василенко. — Мюнхен, 1958. — 165 с. (Перевидана в Україні. — К. : Наук. думка, 1993).

Річицький А. Проти інтервенції буржуазної науки / А. Річицький // Більшовик України. — 1931. — № 9–10. — С. 38–41.

Савчук І. Авторська географія співробітників журналу «Україна» / І. Савчук // Spheres of culture. — Lublin, 2012. — Vol. 1. — S. 247–255.

Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 800. Марр Николай Яковлевич. Ф. V. Оп. 3. — Д. 281. (Грушевский Михаил Сергеевич). Письма его Марру Николаю Яковлевичу. — 4 л.

Свідзінський М. Критичний огляд журналу «Україна» за 1927–1929 рр. / М. Свідзінський // Прапор марксизму. — 1929. — № 6. — С. 236–241.

Сохань П. М.С. Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність / П. Сохань, В. Ульяновський, С. Кіржаєв. — К., 1993. — 322 с.

«Україна» науковий часопис українознавства (1907–1932) : покажчик змісту / Р. Майборода, В. Врублевський. — К., 1993. — 140 с.

Юркова О. «Україна» на історичному фронті: від наукового часопису українознавства до журналу циклу наук історичних / О. Юркова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. — 2007. — Вип. 16 (2). — С. 327–355.

REFERENCES

Verba I. Do vzaiemyn Oleksandra Ohloblyna z Mykhailom Hrushevskym (1920-ti roky) / Ihor Verba // Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB: naukovyi i dokumentalnyi zhurnal. — Kyiv, 1999. — № 1–2. — S. 233–259.

Vid redaktsii // Ukraina. — 1924. — Kn. 1–2. — S. 5–6.

Vid redaktsii // Ukraina. — 1924. — Kn. 4. — S. 189–191.

Vid redaktsii // Ukraina. — 1925. — Kn. 4. — S. 3–4.

Vid redaktsii // Ukraina. — 1929. — Kn. 1–2. — S. 133

Vid redaktsii // Ukraina. — 1930. — Kn. 40. — S. 193–194.

Vozniak M. Ukraina. Naukovyi trokhmisiachnyk ukrainoznavstva / Mykhailo Vozniak // Stara Ukraina. — 1925. — № I–II. — S. 36–38.

Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna. — Paryzh ; Niu-Iork, 1980. — T. 9. — 3600 s.

Zhyvotko A. Narys istorii ukrainskoi presy. Kurs lektsii / Arkadii Zhyvotko. — Podebrady, 1937. — 112 s.

Zhukovskyi A. Mykhailo Hrushevskyi i zhurnal «Ukraina» / Arkadii Zhukovskyi // Ukrainskyi istoryk. — 1986. — № 1–2. — S. 5–20.

Instytut Rukopysu NBU imeni V.I. Vernadskoho. — F. Kh. Arkhiv VUAN. I. Od. zb. 16261–16309. Zahalna sprava redaktsii zhurnalu «Ukraina» za 1926 r. [Lystuvannia redaktsii z inshymy kulturnymy ustanovamy SRSR ta z kulturnymy ustanovamy Ameryky, Anhlii, Vatykanu, Italii, Ispanii, Nimechchyny,

Polshchi, Rumunii, Frantsii, Chekhoslovachchyny, Shvetsii v spravi knyhoobmin. Lystuvannia z avtoramy statei ta dokumenty z riznykh redaktsiinykh sprav]. — 52 Ark.; II. Od. zb. 17442–17443. Karachkivskyi Mykhailo. Orhanizatsiia bibliohrafi chnoi roboty pry redaktsii «Ukraina» (1928 r.). — 4 Ark. ; III. Od. zb. 16072–16197. [Redaktsii zhurnalu «Ukraina»] [Lystuvannia 1925–1930 rr.]. — 128 Ark.; IV. Od. zb.

Zhurnal rukopysiv, shcho nadislano do redaktsii zhurnalu «Ukraina» za 1924–1928 rr. (4 chervnia

r., Kyiv). — 121 ark.

Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1929–1933 rr.: Dokumenty i materialy / Nauk. red. P.S. Sokhan ta in. — K. : Ukrainska knyha, 1998. — 542 s.

Lysty Mykhaila Hrushevskoho do Kyryla Studynskoho (1894–1932 rr.) / Uporiadkuvannia, arkheohrafi chna peredmova H. Svarnyk. — Lviv-Niu-Iork : Vydavnytstvo M.P. Kots, 1998. — 266 s.

Lystuvannia Mykhaila Hrushevskoho. T. I. ; red. L. Vynar; uporiad.: Halyna Burlaka. — Kyiv ; Niu-Iork ; Paryzh ; Lviv ; Toronto, 1997. — 399 s.

Mykhailo Hrushevskyi: mizh istoriieiu ta politykoiu (1920–1930 ti roky) / Uporiad. R. Pyrih; red. P. Sokhan, H. Boriak, I. Hyrych. — Kyiv, 1997. — 183 s.

Pyrih R. Zhyttia Mykhaila Hrushevskoho: ostannie desiatylittia (1924–1934) / R. Pyrih. — K., 1993. — 200 s.

Polonska-Vasylenko N. Istorychna nauka v Ukraini za sovietskoi doby ta dolia istorykiv / N. Polonska-Vasylenko // Zapysky NTSh. Pratsi istoryko-fi losofi chnoi sektsii. — Paryzh; Chikaho, 1962. — T. 173. —S. 7–110.

Polonska-Vasylenko N. Ukrainska Akademiia Nauk (narys istorii) V 2 ch. — Ch. II. (1931–1941) / N. Polonska-Vasylenko. — Miunkhen, 1958. — 165 s. (Perevydana v Ukraini. — K.: Nauk. dumka, 1993).

Richytskyi A. Proty interventsii burzhuaznoi nauky / A. Richytskyi // Bilshovyk Ukrainy. — 1931. — № 9–10. — S. 38–41.

Savchuk I. Avtorska heohrafi ia spivrobitnykiv zhurnalu «Ukraina» / I. Savchuk // Spheres of culture. — Lublin, 2012. — Vol. 1. — S. 247–255.

Sankt-Peterburhskiy filial arkhiva RAN. F. 800. Marr Nikolai Yakovlevich. F.V. Op. 3. — D. 281. (Grushevskiy Mikhail Sergeievich). Pisma ego Marru Nikolaiu Yakovlevichu. — 4 l.

Svidzinskyi M. Krytychnyi ohliad zhurnalu «Ukraina» za 1927–1929 rr. / M. Svidzinskyi // Prapor marksyzmu. — 1929. — № 6. — S. 236–241.

Sokhan P. M.S. Hrushevskyi i Academia: Ideia, zmahannia, diialnist / P. Sokhan, V. Ulianovskyi, S. Kirzhaiev. — K., 1993. — 322 s.

«Ukraina» naukovyi chasopys ukrainoznavstva (1907–1932): Pokazhchyk zmistu / R. Maiboroda, V. Vrublevskyi. — K., 1993. — 140 s.

Yurkova O. «Ukraina» na istorychnomu fronti : vid naukovoho chasopysu ukrainoznavstva do zhurnalu

tsyklu nauk istorychnykh / O. Yurkova // Problemy istorii Ukrainy : fakty, sudzh: mizhvid. zb. nauk. pr. — 2007. — Vyp. 16 (2). — S. 327–355.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.