Редакційна політика

Склад редколегії

Редакційна колегія наукового журналу «Київські історичні студії»

(склад редакційної колегії затверджено на засіданні Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка – протокол №3 від 26.03 2015 р.)

Творчі засади редакційної колегії: гносеологічний плюралізм, свобода наукової творчості, відкритість до дискусій, сприяння розвитку комунікацій у спільноті науковців-істориків.

Головний редактор:

Щербак Віталій Олексійович, д.і.н., професор, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, v.shcherbak@kubg.edu.ua.

Заступники головного редактора:

Михайловський Віталій Миколайович, д.і.н., доцент, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, v.mykhailovskyi@kubg.edu.ua.

Салата Оксана Олексіївна, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, o.salata@kubg.edu.ua.

Відповідальний секретар:

Будзар Марина Михайлівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, m.budzar@kubg.edu.ua.

Редакційна колегія:

Марочко Василь Іванович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України;

Срібняк Ігор Володимирович, д.і.н. професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка;

Надтока Геннадій Михайлович, д.і.н. професор, професор кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка;

Саган Галина Василівна, д.і.н. професор, професор кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка;

Тарнавський Ігор Станіславович, д.і.н., доцент, професор кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Троян Сергій Станіславович, д.і.н., професор, професор кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України;

Бонь Олександр Іванович, к.і.н., доцент, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванюк Олег Леонідович, к.і.н., доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка;

Ковальов Євген Аркадійович, к.і.н., доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гуменюк Олена Анатолівїнак.і.н., доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка

Іноземні члени редакційної колегії:

Голубєв Валентин Федорович,  д.і.н., професор, завідувач відділу спеціальних історичних наук і антропології Інституту історії НАН Білорусі (Республіка Білорусь);

Нагельський Мирослав, доктор ґабілітований, професор, заступник декана історичного факультету Варшавського університету (Республіка Польща);

Смолуха Януш, доктор ґабілітований, професор Академії Ігнатіанум в Кракові (Республіка Польща).

 

Етична політика журналу

Етична політика наукового журналу «Київські історичні студії» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

 

Політика рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише статті високого фахового рівня, обґрунтовані у висновках, оригінальні в аналізі обраної наукової проблеми.

Наукове видання «Київські історичні студії» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті двома рецензентами без повідомлення імен автора та іншого експерта. Автор не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику безкоштовного негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу відповідно до Будапештської Декларації відкритого доступу.