Автору

Як подати статтю?

Якщо Ви маєте бажання оприлюднити свою статтю у нашому часописі,  просимо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництво для авторів. Щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання, автори мають зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт і подолайте 5 сходинок для подання рукопису до публікації.

Автори, котрі публікуються у цьому журналі, погоджуються з такими умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Авторська Угода

Правила оформлення та шаблон статті

1. Оформлення публікації здійснюється на основі: 

  • ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках", чинного від 01.10.2010.
  • Постанови президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (див."Бюлетень ВАК України", N 1, 2003р.)

2. Оформлення пристатейних бібліографічних списків здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)»; чинного від 01.07.2007.

Пристатейну бібліографію слід транслітерувати латиницею і навести після списку використаних джерел (REFERENCES (TRANSLITERATED)). Позначення вихідних даних не транслітерують, а перекладають англійською мовою, наприклад: том (Vol.), номер (No.), випуск (Issue), сторінки (P., p.) тощо. Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian) або (in Russian).

References  - список використаних джерел латиницею - оформлюєься за стандартом АРА 5th (www.apastyle.org)/ Рекомендоване програмне забезпечення для роботи з транслітерованим списком літератури - бібліографічний менеджер EndNote (www.my.endnote.com/). Інші он-лайн конвертери за стандартом АРА: http://reffor.us  або http://www.citationmachine.net.

Для транслітерації рекомендуємо скористатися також он-лайн сервісами: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).

 3. Ім’я автора вказується латиницею, трансліт здійснюється згідно з Постановою КМУ «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

 4. Обсяг статті має становити від 0.4 (16 000) до 1 друкованого аркуша (40 000 символів із пробілами).

5. Технічні параметри:

  • В текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf), шрифт – TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання тексту статті – по ширині, усі береги – 2 см.
  • Виділяти слова курсивом, напівжирним, змінювати, зменшувати чи збільшувати шрифт не можна. У тексті необхідно розрізняти дефіс «-» і тире «–». Підкреслення у тексті не допускаються.
  • Таблиці та інші графічні зображення супроводжуються розміщенням назви (таблиці – справа над таблицею, рисунку – знизу).
  • Сторінки статті не нумеруються.
  • Фотографії та інші візуальні елементи (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) розміщуються як у самому тексті статті, так і надсилаються окремо у вигляді самостійних файлів в одному з поширених форматів (TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR). Допускається використання загальноприйнятих скорочень.
  • Ініціали біля прізвищ (напр., В. А. Лавренов), скорочення типу і т. п., і т. д., XX ст., назви населених пунктів, приміром м. Чернівці, друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті, 2-го друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+дефіс).

Структура статті

При написанні статті варто враховувати вимоги, вказані у Постанові № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. Президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» (див. «Бюлетень ВАК України» № 1/2003). До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які містять:

1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;

2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми;

3) окреслення невирішених питань, порушених у статті;

4) формулювання мети і завдань статті;

5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми.

Шаблон статті

1). У правому верхньому куті – індекс УДК.

2). Ім’я та прізвище автора / авторів – у наступному рядку (вирівнювання за лівим краєм, виділити жирним курсивом).

3). Назва статті (вирівнювання за центром сторінки, розмір 16, жирний, прописний, до 10 слів).

4). Анотація та ключові слова мовою оригіналу (кегль 13, курсив, до 500 друкованих знаків, 5-7 ключов слів.

Текст анотації українською мовою повинен мати обсяг 600-800 знаків із пробілами, містити наступну інформацію: важливість обраної теми та ступінь її розкриття; які методи застосовувалися для дослідження; наскільки науково вагомими є отримані результати (вимоги реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського «Україніка наукова» та світових наукометричних видань).

 5). Текст статті.

Вступ (постановка проблеми) (Introduction) має обґрунтовувати актуальність, важливість та оригінальність теми статті. 

Аналіз основних досліджень та публікацій (Theoretical Background).  У цьому розділі необхідно проаналізувати літературу з цієї теми (але без надмірної деталізації) відповідно до наукової позиції статті, сформулювати та обґрунтувати теоретичні чи концептуальні положення, наявні  в роботі; визначити низку гіпотез, що потребують перевіркиі. Посилання на відповідні публікації в цитованих міжнародних виданнях, а також власні попередні публікації з цієї тематики, окреслять роль Вашої статті у вирішенні конкретної наукової проблеми та її науковий внесок. В аналізі публікацій необхідно вказати результати, які вдалося отримати авторам цих видань, та невирішені проблеми.

Окреслення невирішених питань з проблеми, визначення мети і завдань

Основна частина. Цей розділ має вміщути виклад сутності самостійного дослідження проблеми, із визначенням методологі (Methods) та результатів (Results and Discussion).  Читач має знати, що емпіричні дані та/чи інші матеріали достовірні, вичерпні й логічні, а методологія дослідження доцільна, систематична й точна.  Варто розкрити значення результатів дослідження та пов’язати їх із актуальними науковими концепціями. Уникайте розлогих цитат та обговорення опублікованої літератури.

Висновки (Conclusions). Підрозділ має містити основні висновки дослідження, чітко окреслені оригінальність та науковий внесок статті, обговорення впливу й застосування результатів дослідження, критичну оцінку недоліків вивчення та визначення перспективних напрямів для подальших досліджень.

6). Посилання оформлюються у формі посилань наприкінці кожної сторінки. Безпосередньо після основного тексту має бути подано бібліографію статті,структуровану за фаховими вимогами до дисертацій, що є необхідним для набуття часописом статусу наукометричного видання. Рекомендуємо посилатися у статтях на публікації в авторитетних джерелах останніх 5-7 років, які входять до науково-метричних баз даних Web of Science та/або Scopus. У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Наприклад: Research initiatives. (n.d.), Retrieved January 11, 2007, from  MIT, Comparative Media Studies website,  http://cms.mit.edu/research/index.php. Необхідно звертати увагу на правильність скорочень назв журналів у посиланнях. У випадку вживання абревіатур у бібліографічному описі, можна скористатися посиланням http://www.issn.org/services/online-services/acces-to-the-ltwa/. Перевірити правильність скорочень назв журналів, що входять до Web of Science можна за посиланням http://images.webofknoledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html. Обов’язково потрібно вказувати ідентифікатори DOI для всіх процитованих джерел, для яких вони існують. Інформацію щодо наявності DOI можна знайти на сайті журналу.

 

7). Наприкінці статті подаються ім’я/прізвище автора, назва статті (кегль 14), анотація та ключові слова російською (чи українською, відповідно до мови оригіналу, кегль 13, курсив, до 500 друкованих знаків, 5-7 ключових слів) та англійською мовою ім’я/прізвище автора, назва статті, розширена анотація-резюме та ключові слова (від 1000 до 2000 друкованих знаків). Розширені англомовні анотації статей будуть розміщуватися на сайті видання. Коли англійська є мовою статті, то обсяг анотації становить до 1000 знаків. Структура анотації містить такі елементи: назва; прізвище та ініціали автора (авторів); мета; методи; результати; висновки; ключові слова (5-8 слів). Після тексту статті вказується дата її надходження до редколегії.

8).Відомості про автора (українською, російською (польською), англійською мовами) необхідно надсилати окремим файлом, вказавши прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, учене звання, посаду, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.

9). Особи, що не мають наукового ступеня до статті додають рецензію наукового керівника.

Пропонуємо вимоги для публікації в №1 за 2018 рік.

Інструкція для автора