Вимоги до статті

Матеріали подаються українською, англійською, польською, російською мовами, добре вичитані та відредаговані; обсяг статті – від 0,5 до 1 друкованого аркушу (від 20 000  до 40 000 друкованих знаків) із урахуванням додатків і джерел.

Угорі першої сторінки (в лівому кутку) подається ім’я та прізвище автора (жирний, курсив), нижче, звичайним шрифтом, – УДК статті та міжнародний ідентифікатор ORCID. Для отримання ORCID слід зареєструватися на сайті ORCID (https://orcid.org/register), наступним рядком (по центру) – назва статті (розмір 14, жирний, прописний, до 10 слів).

Через один абзацний рядок – анотація та ключові слова мовою оригіналу (кегль 13, курсив, до 500 друкованих знаків, 5–7 ключових слів). Наприкінці статті подається англійською мовою ім’я/прізвище автора, назва статті, розширена анотація-резюме та ключові слова (1 800 друкованих знаків, з ключовими словами). Анотація має містити наступну інформацію: важливість обраної теми; предмет і методи дослідження та наголос на їхніх складниках, особливості наукового пошуку, вагомість отриманих  результатів.

Відповідно до пункту 3 Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 №7 05/1 стаття повинна мати таку структуру: 1) постановка питання у загальному вигляді та його зв’язок із науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій; 3) формулювання мети і завдань; 4) виклад основного матеріалу; 5) висновки і перспективи подальших розвідок.

З метою удосконалення наукового іміджу часопису колектив редакції вітає використання у статтях найновіших публікацій, що мають ідентифікатор DOI та індексуються у бібліографічних базах Scopus і Web of Science.

До статті ОБОВ’ЯЗКОВО додаються короткі персональні відомості ДВОМА МОВАМИ – мова статті та англійська (ПІБ, рік народження, науковий ступінь, звання, місце роботи, домашня або робоча адреса, контактний телефон, електронну адреса).

Статті надсилаються:

  1. У текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf), шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання тексту статті – по ширині, усі береги – 2 см.
  2. Виділяти слова курсивом, напівжирним, змінювати, зменшувати чи збільшувати шрифт не можна. У тексті необхідно розрізняти дефіс «-» і тире «–». Підкреслення у тексті не допускаються. Таблиці та інші графічні зображення супроводжуються розміщенням назви (таблиці – справа над таблицею, рисунку – знизу). Сторінки статті не нумеруються. Фотографії та інші візуальні елементи (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) розміщуються як у самому тексті статті, так і надсилаються окремо у вигляді самостійних файлів в одному з поширених форматів (TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR). Допускається використання загальноприйнятих скорочень.
  3. Ініціали біля прізвищ (напр., В.А. Лавренов), скорочення типу і т. п., і т. д., XX ст., назви населених пунктів, приміром м. Чернівці, друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті, 2-го друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+дефіс).
  4. Інформація про використані джерела (історіографія) у тексті статті подається у вигляді внутрішньотекстових посилань у круглих дужках (коротка форма: Автор (і) (назва, коли без автора), р. С. №.). Інформація про посилання на архіви подається у формі посторінкових посилань, обов’язково із зазначенням справи, звідки взято посилання. Наприклад:

ІР НБУВ (Інститут рукопису Національної бібліотеки). Ф. І. Од. зб. 6946. Проект Д. В. К. 2 арк.

ІР НБУВ. Ф. І. Од. зб. 48721. М. В. Перетц – П. Г. Житецькому, 23 грудня 1902 р. Арк. 2 зв.

У список ДЖЕРЕЛ і REFERENCES посилання на архівні документи не виносяться.

Посилання у тексті та бібліографічний список «ДЖЕРЕЛА» оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Загальний зразок оформлення, дивись за посиланням: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf

Після ДЖЕРЕЛ подається REFERENCES латинським шрифтом. Праці латиницею подаються в оригінальній формі, кириличні видання наводяться у транслітерованому вигляді. Якщо текст має в друкованому вигляді англійський варіант назви, то у квадратних дужках подають переклад назв англійською мовою, якщо журнал або книга, до складу яких входить текст, мають англомовний варіант назви, він так само подається у дужках після оригінальної назви.

Блок References має бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA 6t (American Psychological Association (APA) Style).

Як «Джерела», так і «References» подаються без нумерації, за відповідною абеткою.

В оформленні джерел і References необхідно проставляти ідентифікатор DOI у тих публікаціях, що його мають.

  1. Особи, що не мають наукового ступеня до статті додають рекомендацію наукового керівника.
  2. Публікації у часописі платні. Оплата здійснюється із розрахунку 70 гривень за сторінку. Оплата здійснюється після підготовки номеру до друку, кожного з авторів проінформують про терміни сплати за публікацію. Зразок квитанції додано наприкінці інформаційного листа. Після оплати копію квитанції просимо надіслати на пошту m.budzar@kubg.edu.ua.

Особи зі званням доктора наук подають статті безкоштовно. Статті студентів (бакалаврів, магістрів) друкуються безкоштовно (до 3-х у двох випусках часопису за рік на конкурсній основі).

  1. Оскільки науковий часопис мусить містити матеріали авторів зі ступенем та без ступеня у пропорції 60/40, публікація матеріалів авторів без ступеня здійснюєтьсяна конкурсній основі, а у випадку, коли матеріали є рівноцінними, до публікації приймається той, що був поданий раніше. 
  2. Матеріали надсилаються до 31 березня 2021 р. на пошту m.budzar@kubg.edu.ua. й на електронну пошту журналу istorstudio@kubg.edu.ua