ПОЗИЦІЯ КИЇВСЬКИХ МИТРОПОЛИТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ ЩОДО ЗМІН ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ТА КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Автор(и)

  • Наталя Баранова Доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Ключові слова:

київські митрополити ХІХ століття, Києво-Печерська лавра, Києво-Могилянська академія.

Анотація

У статті на основі аналізу широкого кола джерел зроблено спробу дослідити діяльність київських митрополитів ХІХ ст. як священноархімандритів Києво-Печерської лаври та патронів Києво-Могилянської академії. Визначено ключову роль очільників київської митрополичої кафедри в занепаді цих двох визначних церковних та освітніх інституцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии / под. ред. Н. И. Петрова. — К., 1908. — Т. V. — 970 с.

Баранова Н. В. Освітня, благодійна та місіонерська діяльність митрополита Київського і Галицького Платона Городецького (1882–1891 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 — історія України / Н. В. Баранова. — К., 2011. — 23 с.

Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. ХVІ — поч. XX століття : каталог. — К. : Видавництво «КВІЦ», 2005. — 104 с.

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви : у 4 т. — К. : Вид-во Київської Патріархії УПЦ КП, 1998. — Т. 3. — 392 с.

Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — К. : Либідь, 1994. — Кн. 3: Кінець XVI — середина XIX століття / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. — 1994. — 335 с.

Кибальник Ю. Очерки истории Киево-Печерской Лавры и заповедника / Ю. Кибальник. — К., 1992. — 234 с.

Макаров А. Киевская старина в лицах: ХІХ век / А. Макаров. — К. : Довіра, 2005. — 256 с.

Малышевский И. Исторические записки о состоянии академии в минувшее пятидесятилетие: 50-летний юбилей Киевской Духовной Академии, 28 сентября 1869 года / И. Малышевский. — К. — 1869. — 134 с.

Мозгова М. Київська духовна академія 1819–1920: філософський спадок / М. Мозгова. — К. : Книга, 2004. — 207 с.

Нечуй Левицький І. Зібрання творів : у 10 т. / І. Нечуй-Левицький. — К. : Наукова думка, 1965–1968. — Т. 2 : Прозові твори ; упоряд., приміт. М. Л. Мандрика; ред. М. Д. Бернштейн. — 1965. — 387 с.

Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. — К. : Довіра, 1992. — 142 с.

Орловский П. Деятельность митрополита Евгения по управлению Киевской епархиею (24 января 1822 г. — 23 февраля 1837 г.) / П. Орловский // Киевские епархиальные ведомости. — 1901 . — Отд. 2. — С. 415–425; № 13. — С. 600–607; № 14. — С. 627–634; № 16. — С. 724–730.

Певницкий В. Воспоминания о покойном митрополите Киевском и Галицком Арсении (Москвине) / В. Певницкий. — К., 1877. — 134 с.

Петров Н. Киевская Академия в царствовании Екатерины ІІ / Н. Петров. — К., 1906. — 134 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. — Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. — К. : Либідь, 1995. — 608 с.

Рукавіцина Є. В. Бібліотека і архів митрополита Євгенія (Є.О. Болховітінова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 05.25.04 — книгознавство / Є. В. Рукавіцина. — К.,1995. — 24 с.

Сергий, архимандрит [Василевский]. Высокопреосвященный Филарет в схимонашестве Феодосий (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, и его время / Сост. в 3 т. архимандритом Сергием [Василевским]. — Казань : Тип. Окружного штаба, 1888. — Т. 2. — 338 с.

Степовик Д. Історія Києво-Печерської Лаври / Д. Степовик. — К. : Вид. відділ УПЦ КП, 2001. — 554 с.

Терновский Ф. А. Серапион, митрополит Киевский / Ф. А. Терновский // Киевская Старина. — 1883. — № 9–10. — С.88–134.

Терновский Ф. Из истории Киевской Духовной Академии в первой четверти настоящего столетия / Ф. Терновский // Выдержки из дневника митрополита Серапиона // Труды Киевской духо-

вной Академии. — 1882. — № 11. — С. 340–353.

Титов Ф. И. Киево-Печерская лавра как ставропигиальный монастырь : ист. справка / Ф. И. Титов. — К. : Тип. Киево-Печерской лавры, 1918. — 40 с.

Титов Ф. Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры и других святынь и достопримечательностей города Киева / Ф. Титов. — К. : Тип. Киево-Печерской лавры, 1911. — 155 с.

Титов Ф. Высокопреосвященный Иоаникий, митрополит Киевский и Галицкий / Ф. Титов. — К. : Тип. Корчак-Новицкого, 1899. — 49 с.

Титов Ф. Русский царствующий дом Романовых в отношениях его к Киево-Печерской лавре 1613–1913 гг. / Ф. Титов. — К. : Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1913. — 17 с.

Тітов Ф. Стара вища освіта в Київській Україні XVI — поч. XIX ст. — К. : Друк. УАН, 1924. — 433 с.

Федоров В. Русская православная церковь и государство: синодальный период, 1700–1917 / В. Федоров. — М. : Рус. панорама, 2003. — 480 с.

Филипенко А. Первый Архипастырь: жизнь и дела митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони / А. Филипенко. — Одесса : ВМВ. — 2009. — 144 с.

Флоринский И. Памяти Высокопреосвященнейшего Платона, митрополита Киевского (октябрь 1 дня 1891 года) / И. Флоринский. — М. : Унив. тип., 1893. — 12 с.

Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. — К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. — 184 с.

Чеховский В. Киевский митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони (1799–1803 гг.) / В.Чеховский // Труды Киевской духовной Академии, 1904. — № 7. — С. 355–431; № 8. — С. 490–588; № 9. — С. 65–108; № 10. — С. 238–281.

Переглядів анотації: 199

Опубліковано

2015-10-20

Як цитувати

Баранова, Н. (2015). ПОЗИЦІЯ КИЇВСЬКИХ МИТРОПОЛИТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ ЩОДО ЗМІН ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ТА КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ. Київські історичні студії, (1), 43-48. вилучено із https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/11

Номер

Розділ

Історія України