Вимоги до статті

Структура роботи

Угорі з лівої сторони зазначається УДК статті.

Через один абзацний рядок подається українською та англійською мовою ім’я та прізвище автора (кегль 14, жирний), персональні відомості (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто, країна, електронна адреса, контактний телефон) та міжнародний ідентифікатор ORCID у вигляді гіперпосилання (кегль 14). Для отримання ORCID слід зареєструватися на сайті: https://orcid.org/. ORCID має бути заповнений (відомості про автора та публікації).

Через один абзацний рядок по центру, не з абзацного відступу назва статті українською мовою (до 10–12 слів, кегль 16, жирний).

Далі, з абзацного відступу українською мовою анотація (500–1000 друкованих знаків з пробілами, кегль 12, міжрядковий інтервал – 1) та ключові слова (5–7 слів, кегль 12).

Через один абзацний рядок по центру, не з абзацного відступу назва статті англійською мовою (до 10–12 слів, кегль 16, жирний).

Далі, з абзацного відступу англійською мовою розширена анотація (1800–2000 друкованих знаків з пробілами, кегль 12, міжрядковий інтервал – 1) та ключові слова (5–7 слів, кегль 12).

Анотація має містити наступну інформацію: важливість обраної теми, предмет і методи дослідження та наголос на їхніх складниках, особливості наукового пошуку, вагомість отриманих  результатів.

Після вихідної інформації подається основний виклад матеріалу. Відповідно до вимог, стаття повинна відповідати наступній структурі: 1) постановка питання у загальному вигляді та його зв’язок із науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій; 3) формулювання мети і завдань; 4) виклад основного матеріалу; 5) висновки і перспективи подальших розвідок.

Наприкінці статті зазначається список використаної літератури українською (за ДСТУ 2015) та англійською мовами (за стилем APA): «Список бібліографічних посилань» і «References» (кегль 12, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання тексту – по ширині).

Правила оформлення

Матеріали подаються українською або англійською мовами, добре вичитані та відредаговані.

Технічні параметри:

 • обсяг статті – від 0,5 до 1 друк. арк. (від 20 000 до 40 000 друкованих знаків з пробілами) із урахуванням посторінкових виносок, літератури та додатків;
 • формат документу – текстовий редактор Microsoft Word;
 • шрифт – Times New Roman;
 • розмір шрифту – 14;
 • абзацний відступ – 1,25;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • вирівнювання тексту статті – по ширині;
 • усі береги – 2 см.

Виділяти слова курсивом, напівжирним, змінювати, зменшувати чи збільшувати шрифт не можна. У тексті необхідно розрізняти дефіс «-» і тире «–». Між місяцями, роками, століттями слід ставити тире «–», наприклад: в січні – лютому 1911 р., 1648–1654 рр., ХІХ–ХХ ст., наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Не допускаються підкреслення та подвійні пробіли.

Таблиці та інші графічні зображення супроводжуються відповідними підписами за наступним принципом:

 • назви таблиць, діаграм, схем розміщуються зверху над поданим матеріалом (Таблиця 1. Динаміка…; Діаграма 1. Розвиток...; Схема 1. Структура…);
 • назви ілюстрацій та фотографій подаються знизу після зображення (Рис. 1. Портрет…).
 • технічні параметри: кегль 12, жирний, курсив, вирівнювання по центру).

Фотографії та інші візуальні елементи (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) розміщуються як у самому тексті статті, так і надсилаються окремо у вигляді самостійних файлів в одному з поширених форматів (TJPG або PNG). Допускається використання загальноприйнятих скорочень.

У назві статті персональні імена подаються за наступним принципом: ім’я та прізвище (без по-батькові). Ініціали біля прізвищ (В. Лавренов), скорочення типу «і т. п.», «і т. д.», XX ст., назви населених пунктів, наприклад, м. Чернівці, друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Пробіл). Скорочення типу 80-ті, 2-го друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс). Сторінки статті не нумеруються.

Посилання у тексті

Посилання на використану літературу подаються безпосередньо в тексті статті, у вигляді внутрішньотекстових посилань у круглих дужках. При цьому прізвище або назва праці зазначається мовою оригіналу:

 • один автор: прізвище, рік, сторінки (Lohr, 2004, с. 91);
 • кілька авторів: прізвище першого автора та ін., рік, сторінки (Гошко та ін., 2020, с. 81–82);
 • без автора: перші 3–4 слова назви роботи, рік, сторінки (Історія формування української нації.., 2021, с. 334);
 • в історіографії, під час переліку тих чи інших дослідників, біля прізвища конкретного автора зазначається лише рік публікації, наприклад: В. Щербак (2020);
 • якщо у статі використано кілька праць автора, які були опубліковані в одному і тому ж році, то під час цитування в посиланні зазначається: прізвище, рік, перші 2–3 слова назви роботи, три крапки, сторінки (Щербак, 2000, Українське козацтво…, с. 25).

Посилання на джерела (архівні матеріали, нормативно-правові акти, матеріали періодики, матеріали зі збірників джерел тощо) подаються у формі посторінкових посилань за допомогою функції «посилання – вставити виноску» (рос. «ссылки – вставить сноску»). Джерела у виносках оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Наприклад:

 1. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК України). Ф. 285. Оп. 1. Спр. 546. Арк. 108.
 2. ЦДІАК України. Ф. 278. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 44–46 зв.

Технічні параметри виноски:

 • розмір шрифту – 10;
 • міжрядковий інтервал – 1;
 • вирівнювання тексту – по ширині.

Список бібліографічних посилань

Науковий журнал «Київські історичні студії» практикує використання двох стилів оформлення літератури: вітчизняний за ДСТУ 8302:2015 та міжнародний стиль Американської психологічної асоціації (American Psychological Association, APA).

У зв’язку із цим, наприкінці кожної статті подаються два списки:

 • «Список бібліографічних посилань» – оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та подається мовою оригіналу;
 • «References» – оформлюється відповідно до вимог стилю APA та подається латинським шрифтом. Публікації, які написані не латинською абеткою (кирилиця, китайська, японська, корейська, арабська, фарсі, іврит, гінді та ін.) слід транслітерувати і поряд у квадратних дужках зазначати переклад назви англійською мовою.

Для транслітерації прізвищ авторів, назв книг (журналів, збірників) тощо слід користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов. Рекомендуємо наступні ресурси:

Як «Список бібліографічних посилань», так і «References» подаються без нумерації, за алфавітом.

В оформленні «Списку бібліографічних посилань» і «References», за наявності, необхідно проставляти ідентифікатор DOI або URL адресу офіційного сайту, де розміщена публікація.

Звертаємо увагу, що у «Список бібліографічних посилань» і «References» джерела (архівні матеріали, нормативно-правові акти, матеріали періодики, матеріали збірників джерел, окрім вихідних даних самих збірників) не виносяться.

Приклади оформлення літератури: завантажити документ

Подання матеріалів

Матеріали для журналу слід завантажити в систему, попередньо створивши власний обліковий запис на сайті, або ж надіслати на електронну пошту журналу istorstudio@kubg.edu.ua та відповідального секретаря m.budzar@kubg.edu.ua

Від редколегії

Науковий часопис публікує матеріали авторів зі ступенем та без ступеня у пропорції 60/40. Публікація матеріалів авторів без ступеня здійснюється на конкурсній основі, а у випадку, коли матеріали є рівноцінними, до публікації приймається той, що був поданий раніше. Особи, що не мають наукового ступеня до статті додають рекомендацію (відгук) наукового керівника.

З метою удосконалення наукового іміджу часопису колектив редакції вітає використання у статтях найновіших публікацій, що мають ідентифікатор DOI та індексуються у бібліографічних базах Scopus і Web of Science.

Тексти, оформлення яких не відповідає вищезазначеним вимогам, будуть відхилені. Рішення про публікацію ухвалюється редакційною колегією. Матеріали, опубліковані в журналі, відбивають погляди авторів, що можливо не завжди збігаються з позицією редакційної колегії. За достовірність інформації, основний зміст статті й висновки повну відповідальність несуть автори.