Редакційна політика

Редакційна політика видання спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Редакція журналу дотримується основних принципів академічної доброчесності згідно норм Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

Редакція перевіряє надіслані статті на плагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення. Всі рукописи, подані в редакцію, перевіряються на унікальність за допомогою сервісу пошуку текстових збігів UNICHECK на етапі первинного розгляду.

Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).

Процедура експертного оцінювання передбачає двостороннє «сліпе» (double-blind) рецензування, коли автор та рецензент не знають один про одного. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу.

Усі наукові статті, які надійшли до редакції рецензуються на таких підставах: об’єктивна оцінка змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу; комплексний аналіз переваг та недоліків статті.

Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що успішно пройшли етап рецензування та отримали схвальний відгук експертів. 

Публікація статті в журналі є платною та здійснюється з розрахунку 70 грн. за сторінку тексту. Особи зі званням доктора наук подають статті безкоштовно. Статті студентів (бакалаврів, магістрів) друкуються безкоштовно (до 3-х у двох випусках часопису за рік на конкурсній основі).

Кожен випуск затверджується Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка.

Всі  номера видання архівуються та зберігаються безпосередньо на сайті журналу у рубриці «Архіви»  та в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.

З метою удосконалення наукового іміджу часопису колектив редакції вітає використання у статтях посилання на найновіші публікації, які: 1) мають ідентифікатор DOI; 2) індексуються у бібліографічних базах Scopus і Web of Science; 3) представлені власне у журналі Київські історичні студії.