ДЕПОРТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1920-ті — ПОЧАТОК 1950-х рр.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ольга Довбня Кандидат історичних наук, доцент

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.1.110120

Ключові слова:

Депортаційна політика, дорадянська інтелігенція, селяни, національні мен- шини, Свідки Єгови, прикордоння, Західна Україна

Анотація

Досліджено стан висвітлення у вітчизняній історіографії депортаційної політики компартійно-радянського режиму щодо різних категорій населення України в окреслений період. Встановлено, що вітчизняні дослідники розглянули її етапи, причини, масштаби та наслідки. Спираючись на науковий доробок, присвячений проблемі, з’ясовано, що зазначена форма репресій була інспірована вищим керівництвом країни й була спрямована на придушення будь-яких форм опору, моделювання соціальних процесів та зміну національної конфігурації певних регіонів України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Adamovskyi, V. I. (2005). Deportatsii narodiv Krymu u druhii polovyni 1940-kh rokiv ta problema yikh adaptatsii na suchasnomu etapi. Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty [History of Ukraine. Little-known Names, Events, Facts], 30, 186–200 [in Ukrainian].

Adamovskyi, V. I. (2004). Deportatsii naselennia Ukrainy v pershii polovyni XX stolittia: prychyny, naslidky, shliakhy povernennia na Batkivshchynu [Deportations of Ukraine’s People in the First Half of the 20th Century: reasons, results, ways of return to Motherland]. Candidate’s thesis, Kyiv, 200 p. [in Ukrainian].

Adamovskyi, V. I. (2007). Eshelony u vichnist: deportatsii naselennia v pershii polovyni ХХ st. Kamianets-Podilskyi: Zvoleiko D. Publ., 184 p. [in Ukrainian].

Adamovskyi, V. I. (2012). Istoryko-pravovyi aspekt deportatsii v Ukraini (persha polovyna ХХ stolittia): istoriohrafi ia problemy. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka: Istorychni nauky [Historical Sciences], 5, 19–26 [in Ukrainian].

Adamskyi, V. R. (2007). Ukrainska naukova elita yak obiekt politychnykh represii na pochatku 1920-kh rokiv. Pedahohichnyi dyskurs [Pedagogical Discourse], 2, 10–20 [in Ukrainian].

Bazhan, O. (2013). Deportatsii naselennia Ukrainy v druhii polovyni 1940-kh — na pochatku 1950-kh rokiv: statystychnyi aspect. Poltavski istorychni studii: yuvileinyi zbirnyk na poshanu V. Revehuka [Poltava Historical Studies: jubilee collection in honour of Viktor Revehuk, 194–207 [in Ukrainian].

Bazhan, O., & Loshytskyi, O. (2010). Operatsiia «Volna»: vyselennia turkiv ta hrekiv z Chornomorskoho uzberezhzhia Ukrainy. Pivdennyi Zakhid: Odesyka [Southwest: Odesyka], 10, 103–113 [in Ukrainian].

Bazhan, O. (2014). Operatsiia «Zakhid» — apohei deportatsiinykh aktsii radianskykh spetssluzhb na zakhidnoukrainskykh zemliakh (1940–1950-i roky). In V. M. Savchak (Ed.), Reabilitovani istoriieiu. Lvivska oblast, Vol. 2, 127–141, Astroliabiia [in Ukrainian].

Bazhan, O. H. (2004). Deportatsii narodiv Krymu v roky Druhoi svitovoi viiny cherez pryzmu dokumentiv radianskykh spetssluzhb. Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty [ History of Ukraine. Little-known names, events, facts], 6, 155–167 [in Ukrainian].

Baran, V. K., & Tokarskyi, V. V. (2014). «Zachystka»: politychni represii v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy u 1939–1941 rr. Lutsk: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NANU, 456 p. [in Ukrainian].

Baran, V. K., & Tokarskyi, V. V. (2009). Ukraina: zakhidni zemli: 1939–1941 rr. Lutsk: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NANU, 448 p. [in Ukrainian].

Berezhko, K. O. (2009). Masovi relihiini represii v Ukraini: operatsiia «Pivnich». Kultura narodov Prychernomoria, 162, 102–104 [in Ukrainian].

Vronska, T. V. (2008). Pozasudovi represii chleniv simei uchasnykiv natsionalno-vyzvolnoho rukhu v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (1944–1952) [Extrajudicial Repression of Family Members of the National Liberation Movement in Western Ukraine (1944–1952)]. Kharkiv: Pravo, 264 p. [in Ukrainian].

Halenko, O. (2003). Problemy doslidzhennia deportatsii narodiv Krymu u roky Druhoi svitovoi viiny. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh і etnonatsionalnykh doslidzhen NANU [Scientifi c Notes of the Institute of Political and Ethnic Studies of NAS of Ukraine], 23, 97–110 [in Ukrainian].

Hоlko, O. (2002). Svidky Yehovy — sybirskyi marshrut. Lviv: TOV Favoryt, 204 p. [in Ukrainian].

Hordiychuk, S. O. (2015). Trudovi deportatsii yak vazhlyvyi zasib radianizatsii Zakarpatskoi Ukrainy (1944–1946) [Labor Expulsion an Important Means of Sovietization Transcarpathian Ukraine (1944–1946)]. Rusyn, 1, 203–213 [in Ukrainian].

Husiev, V. (2003). Deportatsiia hrupy ukrainskoi intelihentsii za kordon u 1922 r. Istoriia Ukrainy [History of Ukraine], 46, 1–6 [in Ukrainian].

Slyvka, Yu. (Comps.). (2002). Deportatsii. Zakhidni zemli Ukrainy kintsia 30-kh — pochatku 50-kh rr. Dokumenty, materialy, spohady: u 3-kh t. (Vol. 3: Spohady). Lviv: Misioner, 418 p. [in Ukrainian].

Yefi menko, H. H. (2013). Pereselennia ta deportatsii v postholodomorni roky (1933–1936): poraionnyi zriz [Resettlement and Deportation in post-Holodomor Period (1933–1936): region profi les]. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia poshuky [Problems of history of Ukraine: facts, opinions, searches], 22, 136–165 [in Ukrainian].

Zhupnyk, V. (2013). Deportatsiini protsesy 1944–1953 rr. na terytorii zakhidnykh oblastei URSR yak zasib totalitarnoho «upokorennia»: istoriohrafi chnyi aspect. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia [Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. History], 23–24, 303–311 [in Ukrainian].

Kalakura, O. Ya. (2014). Deportatsii ukraintsiv і poliakiv pid vyhliadom «obminu naselenniam» (do 70-richchia Liublinskoi uhody) [Deportation of Ukrainians and Poles under the Guise of a “population exchange” (the 70th anniversary of Lublin agreement)]. Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii [Historical Archives: Science studio], 13, 39–49 [in Ukrainian].

Kalakura, O. Ya. (2007). Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u XX stolitti: monohrafi ia. Kyiv: Znannia Ukrainy, 508 p. [in Ukrainian].

Kozytskyi, A. (2012). Deportatsiia krymskykh tatar ta inshykh narodiv Krymu. Ukrainska Oriientalistyka [Ukrainian Oriental Studies], 6, 120–125 [in Ukrainian].

Kokin, S. (2017). Vyselennia nimtsiv z terytorii Ukrainy u 1934–1936 rokakh yak skladova represyvnoi diialnosti NKVS USRR (Za dokumentamy HDA SBU). Abstracts of Papers: Istoriia nimtsiv Ukrainy, рр. 111–122 [in Ukrainian].

Kondratiuk, K. (2004). Deportatsiino-pereselenski aktsii iz Zakhidnoi Ukrainy (40-kh pochatku 50-kh rr. XX st.). Naukovi zoshyty istorychnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I. Franka [Proceedings of History Faculty of Lviv University], 5–6, 343–349 [in Ukrainian].

Bazhan, O. H., Bazhan, O. V. & Blashchuk, S. M. (Comps.). (2016). Krym v umovakh suspilnopolitychnykh transformatsii (1940–2015): zbirnyk dokumentiv і materialiv. 2-he vyd. [Crimea in Terms of Socio-Political Transformation (1940–2015). Collection of documents and materials]. Kyiv: Klio, pp. 7–79 [in Ukrainian].

Kucherepa, M. M. & Visyn, V. V. (2005). Volyn: 1939–1941 rr. Lutsk: Volhyn region publ., 486 p. [in Ukrainian].

Levchenko, V. (2012). «Aktivnyi protivnik sovvlasti …»: do istorii vysylky odeskykh uchenykh iz USRR u 1922 r. [“Active opponent of Soviet power …”: to the history of the expulsion of the Odesa scientists in 1922]. Z arkhiviv VUChK — HPU — NKVD — KHB, 1 (38), 7–24 [in Ukrainian].

Levchenko, V. V. (2013). Odesskie uchenye-passazhiry «fi losofskogo parohoda». [Odessa Scientists as the Passengers of “Th e Philosophy Steamer”]. Bylyie gody. Rossiiskij istoricheskii zhurnal [Bylyie gody. Russian Historical Journal], 1 (27), 111–119 [in Ukrainian].

Lytvyn, N. (2010). Vyslannia profesury 1922 r. yak ideolohichnyi chynnyk borotby z ukrainskoiu intelihentsiieiu. Visnyk KNTEU, 3, 119–126 [in Ukrainian].

Luchakivska, I. L. (2013). «Evakuatsiia» ukraintsiv і poliakiv u 1944–1946 rr. [“Evacuation” of Ukrainians and Poles in 1944–1946]. Hileya, 79, 50–52 [in Ukrainian].

Luchakivska, I. L. (2011). Radianski deportatsiino-pereselenski aktsii 1939–1941 rr. [Th e Soviet Deportation and Transmigration Actions (1939–1941)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka. Seriia: Istoriia [Th e Scientifi c Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: History], 2, 62–65 [in Ukrainian].

Makarchuk, S. A. (2003). Pereselennia poliakiv iz zakhidnykh oblastei Ukrainy v Polshchu v 1944– 1946 rr. [Resettlement of Poles from Western Ukraine to Poland in 1944–1946]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 3, 103–114 [in Ukrainian].

Marochko, V. (2015). Vyselennia «antyradianskoi intelihentsii». In S. Kulchytskyi (Ed.), Suspilstvo і vlada v radianskii Ukraini rokiv nepu (1921–1928), Vol. 2, pp. 321–330, Kyiv: In-t istorii Ukrainy NANU [in Ukrainian].

Myzak, N. (2005). Velyka deportatsiia zakhidnykh ukraintsiv 21 zhovtnia 1947 r: na materialakh pivdennykh raioniv Ternopilskoi oblasti [Great Deportation of Ukrainians on the 21 of October 1947 (on the materials of Southern districts of Ternopil region)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka. Seriia: Istoriia [Th e Scientifi c Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: History], 1, 304–310 [in Ukrainian].

Musiienko, I. V. (2010). Deportatsii naselennia z terytorii Pivnichnoi Bukovyny ta Khotynshchyny v 1941–1951 rr. [Deportations of the Population of Northern Bukovyna and Khotynskyy District, 1941–1951]. Ukrainskyi almanakh, 187–201 [in Ukrainian].

Nadolskyi, Y. E. (2008). Deportatsiina polityka stalinskoho totalitarnoho rezhymu v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (1939–1953 rr.) [Deportation policy of Stalin totalitarian regime in the Western regions of Ukraine (1939–1953)]. Lutsk: Vezha, 258 p. [in Ukrainian].

Pater, I. H. (2013). Represii ta deportatsii naselennia Zakhidnoi Ukrainy u 1940-kh rokakh [Repression and Deportation of the Population of Western Ukraine in the 1940’s]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia: Humanitarni nauky, 11, 279–290 [in Ukrainian].

Podkur, R. (2001). Pereselennia «politychno neblahonadiinykh» hromadian Ukrainy na pochatku 1935 r. v konteksti represyvnoi polityky partiino-derzhavnoho kerivnytstva SRSR. Istoriia Ukrainy: Malovidomi imena, podii, fakty [History of Ukraine. Little-known names, events, facts], 13, 127–149 [in Ukrainian].

Viniarchyk-Kossakovskaia M., Haiovnichek Z., Kulakovska P., Pyrih R., Prystaiko V., Pshennikova O., Tukhlia E., Shapoval Yu. & Yakubovskyi H. (Eds.). (2000). Polshcha ta Ukraina u trydtsiatykh-sorokovykh rokakh ХХ stolittia. Nevidomi dokumenty z arkhiviv spetsialnykh sluzhb [Poland and Ukraine in the thirtiesforties of the XX century: Unknown documents from the archives of special services]. (Vol. 2: Relocation of Polish and Ukrainian 1944–1946). Varshava–Kyiv, 1035 p. [in Ukrainian].

Popp, R. P. (2014). Deportatsiino-pereselenski protsesy v Drohobytskii oblasti (1944–1953 rr.) [Deportation and Resettlement Processes in Drohobych Region (1944–1953)]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 38, 203–206 [in Ukrainian].

Rybak, I. V. (2013). «Kurkulske zaslannia» deportovanykh selian Ukrainy u 1929–1936 rr.: masshtaby ta rehiony spetsposelennia. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka. Istorychni nauky, 6, 398–406 [in Ukrainian].

Samborskyi, Ye. P. (2014). Poliaky Zakhidnoi Ukrainy і Zakhidnoi Bilorusi v natsionalnii politytsi SRSR (1944–1946 rr.) [Polish Western Ukraine and Western Belarus National Policy of the USSR (1944–1946)]. Extended abstract of Candidate’s thesis, Chernivtsi, 16 p. [in Ukrainian].

Senkiv, M. V. (2013). Deportatsiina polityka radianskoho ta polskoho totalitarnykh rezhymiv shchodo ukrainskoho y polskoho naselennia (1944–1947 rr.) [Deportation Policy of the Soviet and Polish Totalitarian Regimes against the Ukrainians and Poles (1944–1947)]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka. Istorychni nauky, 23, 445–453 [in Ukrainian].

Syvyryn, M. A. (2005). Deportatsii ta peremishchennia naselennia zakhidnykh zemel Ukrainy 40-kh — pochatku 50-kh rr. ХХ st. [Deportations and Migrations of the Population in Western Ukraine (40’s — beginning of 50’s, 20th century)]. Extended abstract of Candidate’s thesis, Lviv, 18 p. [in Ukrainian].

Soroka, Yu. M. (2015). Deportatsii polskoho naselennia z terytorii URSR 1944–1946 rr. [Deportation of the Polish Population from the Territory of USSR 1944–1946]. Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, 1, 57–67 [in Ukrainian].

Soroka, Yu. M. (2007). Naselennia zakhidnoukrainskykh zemel: deportatsii, pereselennia, mobilizatsii, mihratsii (1939–1950-ti rr.) [Population of West Ukrainian Lands: deportation, resettlement, mobilization, migration (1939–1950s)]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafi chnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 275 p. [in Ukrainian].

Soroka, Yu. M. (2013). Naselennia zakhidnoukrainskykh zemel: etnopolitychnyi ta demohrafichnyi vymir, 1939–1950-ti roky [Population of West-Ukrainian Lands: Ethnopolitical and Demographic Dimension, 1939–1950s]. Kyiv: Kyivskyi un-t, 415 p. [in Ukrainian].

Sushchuk, O. P. (2009). Radianska karalno-represyvna systema: 1944–1953 rr. (za materialamy Volynskoi oblasti) [Soviet Punitive Repressive System: 1944–1953 (based on Volhyn region materials)]. Candidate’s thesis, Lutsk, 222 p. [in Ukrainian].

Tatarinov, I. Ye. (2014). Do pytannia pro pereselennia polskoho ta nimetskoho naselennia iz zakhidnoho prykordonnia Ukrainskoi RSR u 1930-kh rr. Abstracts of Papers: Osobystist, suspilstvo, derzhava: problemy mynuloho і sohodennia, Vol. 1, 53–57, Sumy; Kursk [in Ukrainian].

Tokarskyi, V. V. (2011). Politychni represii v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy u 1939–1941 rr. [Political Repressions in the Western Regions of Ukraine in 1939–1941]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Lutsk, 20 p. [in Ukrainian].

Haiali, R. (2013). Deportatsiia krymskykh tatar ta rehuliuvannia orhanizatsii rezhymu yikh spetsposelen (1944–1948 rr.) [Deportation of Crimean Tatars and Regulation Regime of Th eir Special Settlements (1944–1948s)]. Yurydychna Ukraina, 3, 21–26 [in Ukrainian].

Haiali, R. I. (2000). Krymskotatarskyi narod v umovakh deportatsii (1944–1967 rr.) [Th e Crimean Tartar People in the Conditions of Deportation (1944–1967)]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Zaporizhzhia, 17 p. [in Ukrainian].

Chyrko, B. (2017). Etnichni nimtsi Ukrainy і «folksdoiche» v konteksti polityky dvokh dyktatur: represii, deportatsii, repatriatsii (1930-ti — 1950-ti roky). Abstracts of Papers: Istoriia nimtsiv Ukrainy рр. 74–93, Kyiv [in Ukrainian].

Downloads


Переглядів анотації: 312

Опубліковано

2018-06-28

Як цитувати

Довбня, О. (2018). ДЕПОРТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1920-ті — ПОЧАТОК 1950-х рр.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ. Київські історичні студії, (1 (6), 110–120. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.1.110120

Номер

Розділ

Історія України