ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ УНР 1917 р.: ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ, ЗМІСТ, СУЧАСНІ ОЦІНКИ

Автор(и)

  • Андрій Пижик Завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного уні- верситету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук
  • Юрій Слюсаренко Доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.7380

Ключові слова:

Українська Центральна Рада, конституційний проект, УНР, федерація, національні меншини

Анотація

У статті проаналізовано передумови розробки та зміст проекту Конституції УНР, підготов-
леного комісією Української Центральної Ради у грудні 1917 р. Акцентовано увагу на положеннях проекту, які не знайшли подальшого втілення у схваленому Малою Радою Статуті про державний устрій, права і вольності УНР. Визначено значення документа для розвитку української конституційної думки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Verstiuk, V. F. (1997). Ukrainska Tsentralna Rada: navchalnyi posibnyk [Ukrainian Central Rada]. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. S. (2007). Tvory: u 50 t., T. 4, Vol. 1: Seriia: Suspilno–politychni tvory (doba Ukrainskoi Tsentralnoi Rady berezen 1917– kviten 1918)). Lviv: Svit [in Ukrainian].

Yefremova, N. V. (2002). Rozvytok konstytutsiinoho zakonodavstva v Ukraini (1917–1920) [Development of Constitutional Legislation in Ukraine (1917–1920)]. Extended abstract of Candidate’s thesis, Odesa [in Ukrainian].

Zakharchenko, P. P. (2013). Tretii universal Ukrainskoi Tsentralnoi Rady yak akt proholoshennia derz avnoi nezalezhnosti Ukrainy [Third Universal of the Ukrainian Central Rada as an Act of Proclamation of the State Independence of Ukraine]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18: Ekonomika i pravo, 23, 112–118 [in Ukrainian].

Zakharchuk, A. S. (2008) Derzhavotvorennia ta pravotvorennia doby Ukrainskoi Tsentralnoi Rady [State–building and Law–making of the Era of the Ukrainian Central Rada]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Ivanova, A. Yu. (2011). Zakonodavchyi protses i zakonodavcha tekhnika v period Tsentralnoi Rady, Hetmanatu P. P. Skoropadskoho ta Dyrektorii [Legislative Process and Legislative Technique during the Central Rada, Hetmanat by P. P. Skoropadskyi and the Directory]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Smolii, V. A. (Ed.). (2014). Krym: shliakh kriz viky: istoriia u zapytanniakh i vidpovidiakh [Crimea: the Way through the Ages: history in questions and answers] Kyiv: In–t istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kulchytskyi, V. S. (1998). Osnovni polozhennia Konstytutsii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Basic Provisions of the Constitution of the Ukrainian People’s Republic]. Kharkiv, Abstracts of Papers ‘97: Teoretychni ta praktychni pytannia realizatsii Konstytutsii Ukrainy: problemy, dosvid, perspektyvy, 39–41 [in Ukrainian].

Lohvynenko, I. A. (2017). Konstytutsiia UNR 1918 roku: istoriia rozrobky, pryiniattia ta otsinky v istoriohrafii [The Constitution of the Ukrainian People’s Republic of 1918: the history of development, adoption and evaluation in historiography]. Pravo i Bezpeka, 1, 35–39 [in Ukrainian].

Myronenko, O. M. (1995). Svitoch ukrainskoi derzhavnosti. Polityko–pravovyi analiz diialnosti Tsentralnoi Rady [The Light of Ukrainian Statehood. Political and legal analysis of the activities of the Central Rada]. Kyiv [in Ukrainian].

Myronenko, O. M. (2002). Vytoky ukrainskoho revoliutsiinoho konstytutsionalizmu 1917–1920 rr.: teoretyko–metodolohichnyi aspekt [Origins of Ukrainian Revolutionary Constitutionalism 1917–1920: Theoretical and Methodological Aspect] Kyiv [in Ukrainian].

Myronenko, O. M. (2010). Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: istoriia i suchasnist, doktryna i praktyka [The Constitutional Court of Ukraine: History and Modernity, Doctrine and Practice]. Kyiv: Kyivska pravda [in Ukrainian].

Podkovenko, T. O. (2004). Stanovlennia systemy zakonodavstva Ukrainy v 1917–1920 rokakh (Ukrainska Tsentralna Rada, Hetmanat P. Skoropadskoho, Dyrektoriia UNR) [The Formation of the Ukrainian Legislation System in 1917–1920 (Ukrainian Central Rada, Hetmanate P. Skoropadsky, Directorate of the UPR)]. Extended abstract of Candidate’s thesis, Kyiv [in Ukrainian].

Reient, O. O. (2002). Persha Konstytutsiia nezalezhnoi Ukrainskoi derzhavy — Konstytutsiia UNR vid 29 kvitnia 1918 r. (istoryko–pravovi peredumovy pryiniattia) [The First Constitution of an Independent

Ukrainian state — the Constitution of the UPR from April 29, 1918 (historical and legal preconditions for adoption)]. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy — Bulletin of the Academy of Labor and Social Relations of the Federation of Trade Unions of Ukraine, 2, 201–204 [in Ukrainian].

Rumiantsev, V. O. (1998). Konstytutsiia UNR 1918 r. — sproba rozpodilu vlady [The Constitution of the UPR of 1918 — attempts to distribute power]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 1, 83–88 [in Ukrainian].

Soldatenko, V. F. (2003). Tretii Universal Tsentralnoi Rady i plany federatyvnoho pereustroiu Rosii [Third Universal of the Central Council and Plans for a Federal Reorganization of Russia]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 4, 3–10 [in Ukrainian].

Terliuk, I. Ya. (2007). Natsionalne ukrainske derzhavotvorennia 1917–1921 rr.: istoryko–pravovyi narys [National Ukrainian Statehood 1917–1921: historical and legal essay]. Lviv: Vyd–vo Tarasa Soroky [in Ukrainian].

Terliuk, I. Ya. (2015). Ukrainskyi konstytutsionalizm yak derzhavno–pravova praktyka: doba Pershoi “UNR” [Ukrainian Constitutionalism as a State–Legal Practice: The Day of the First “UРR”]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky, 825, 289–294 [in Ukrainian].

Smolii, V. A. (Ed.). (1996). Ukrainska Tsentralna Rada: dokumenty i materialy. (Vols. 1–2) [Ukrainian Central Rada: documents and materials]. (Vol.1: 4 bereznia — 9 hrudnia 1917 r.). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Smolii, V. A. (Ed.). (1997). Ukrainska Tsentralna Rada: dokumenty i materialy. (Vols. 1–2) [Ukrainian Central Rada: documents and materials]. (Vol.2: 10 hrudnia 1917 r. — 29 kvitnia 1918 r.). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Ustymenko, V. M. (2012). Formuvannia pravnychoi bazy dlia rehuliuvannia mizhetnichnykh vidnosyn u period Ukrainskoi Tsentralnoi Rady [Formation of the Legal Framework for Regulation of Interethnic Relations during the Period of the Ukrainian Central Rada]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1, 79–88 [in Ukrainian].

Chornyi, D. M. (2010). Zakonodavcha i vykonavcha vlady v Konstytutsii UNR: problemy otsinky dokumenta [Legislative and Executive Power in the Constitution of the UPR: problems of document evaluation]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Istoriia Ukrainy. Ukrainoznavstvo: istorychni ta filosofski nauky, № 906, 13, 47–53 [in Ukrainian].

Chubata, M. V. (2015). Zakonodavstvo u sferi derzhavnoho budivnytstva doby Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv v istoryko–pravovykh doslidzhenniakh [Legislation in the Field of State Building of the Era of the Ukrainian Revolution of 1917–1921 in Historical and Legal Research]. Extended abstract of Candidate’s thesis, Kyiv [in Ukrainian].

Yarosh, D. V. (2006). Universaly ukrainskoi Tsentralnoi Rady — konstytutsiini akty ukrainskoi derzhavnosti 1917–1918 rr.: yikh zminy ta istorychne znachennia [Universals of the Ukrainian Central Rada — Constitutional Acts of Ukrainian Statehood 1917–1918: Their Changes and Historical Importance]. Universytetski naukovi zapysky, 3–4, 36–43 [in Ukrainian].

Yarosh, D. V. (2006). Konstytutsiia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky 1918 roku pro prava i svobody liudyny: istorychnyi dosvid i suchasnist [The Constitution of the Ukrainian People’s Republic of 1918 on Human Rights and Freedoms: historical experience and modernity]. Universytetski naukovi zapysky, 1, 6–11 [in Ukrainian].

Downloads


Переглядів анотації: 311

Опубліковано

2018-12-15

Як цитувати

Пижик, А., & Слюсаренко, Ю. (2018). ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ УНР 1917 р.: ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ, ЗМІСТ, СУЧАСНІ ОЦІНКИ. Київські історичні студії, (2 (7), 73–80. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.7380

Номер

Розділ

Історія України