ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ (1848–1914)

Автор(и)

  • Лілія Шологон Професор кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.104-10

Ключові слова:

Галичина, національно-культурний рух, джерела особового походження, актуалізація джерел

Анотація

У статті з’ясовано особливості актуалізації джерел особового походження з історії національно культурного руху українців Галичини дослідниками кінця ХІХ — початку ХХ ст., українськими зарубіжними та радянськими вченими, сучасними вітчизняними науковцями. Встановлено, що актуалізації джерел особового походження бракує системного підходу. Вона носить здебільшого «ювілейний» характер, коли публікація джерел або їх залучення до праць приурочується ювілейним датам тих чи інших видатних діячів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вarvinskyi, O. (2010). Spomyny z moho zhytia: сomp. A. Shatska. Vol. 2, Kyiv: Stylos [in Ukrainian].

Вarvinskyi, O. (2004). Spomyny z moho zhytia: сomp. A. Shatska, O. Fedoruk. Vol. 1, Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].

Velykochyi, V. (2009). Ukrainska istoriohrafiia suspilno-politychnykh protsesiv u Halychyni. Ivano-Frankivsk: Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni V. Stefanyka [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1992). Avtobiohrafiia, 1906 r. Velykyi ukrainets: materialy z zhytia ta diialnosti M. Hrushevskoho: comp. Demedenko A. Kyiv: Veselka, 197–213 [in Ukrainian].

Hrushevskyi, Mykhailo: do 125-richia vid dnia narodzhenia. Avtobiohrafiia. (1991). Arkhivy Ukrainy, 2, 15–30 [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1992). Spomyny: сomps. F. Shevchenko, S. Bilokin. Kyiv, 9, 115–149 [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1997). Shchodenyk (1888–1894): comp. L. Zachkilniak, Lviv [in Ukrainian].

Drahomanov, M. (1890). Avstro-ruski spomyny (1867–1877). Vols. 3–4, Lviv: Drukarnia Tovarystva imeni Shevshenka [in Ukrainian].

Drahomanov, M. (1870). Avtobiohraficha zametka. Literaturno-krytychi tvory: comp. I. Romanchenko, Vol. 1, Kyiv: Naukova dumka, 39–68 [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. S. (Ed.) (2017). Istorychne dzhereloznavstvo. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Lystuvania Mykhaila Hrushevskoho: сomps. H. Burlaka, N. Lysenko. (2006). Kyiv–Niu-York: UIT [in Ukrainian].

Lutskyi Ostap i suchasnyky: lysty do O. Kobylianskoi ta I. Franka ta inshi zabuti storinky. (1994). Niu-York: Ukrainska vilna akademiia nauk [in Ukrainian].

Sarbei, V. (1989). Ocherki po metodologii i istoriografii istorii Ukrainy (period kapitalizmu). Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Spohady pro Ivana Franka: сomp. Hnatiuk, M. (1997). Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Studynskyi, K. (1909). Korespondentsiia Yakova Holovatskoho v litakh 1835–1849. Zbirnyk filolohichnoi sektsii Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, Vols. X–XII [in Ukrainian].

Franko, I. (1989). Deshcho pro sebe samoho. Sami pro sebe: avtobihrafii vydatnykh ukraintsiv XIX-ho stolitia: ed. Yurii Lutskyi, Vol. 1, 261–265. Niu-York: Ukrainska vilna akademiia nauk [in Ukrainian].

Franko Ivan i braty Kyrchivy: lystuvania. (1995). Сomp. R. Kyrchiva. Zapysky NTSH, Vol. CCXXIX, Pratsi filolohichnoi sektsii,389–427 [in Ukrainian].

Franko, I. (1996). Curriculum vitae. (Zhytiepys): comp. M. Darmohrai. Zhovten, 5, 5–8 [in Ukrainian].

Chornovil, I. (2004). Tiahar prahmatyzmy, abo Oleksandr Barvinskyi u svitli suchasnosti. Spomyny z mogo zhyttia : сomps. A. Shatska, O. Fedoruk, Vol. 1, 17– 39, Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].

Sholohon, L. (2015). Dzherela z istorii natsionalno-kulturnoho rukhu ukraintsiv Halychyny (1848–1914). Ivano-Frankivsk: Symfoniia-forte [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1995). Shchodenyk (1904–1910): comp. I. Hyrych. Kyivska starovyna, 1, 10–30 [in Ukrainian].

Downloads


Переглядів анотації: 184

Опубліковано

2018-12-15

Як цитувати

Шологон, Л. (2018). ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ (1848–1914). Київські історичні студії, (2 (7), 104–110. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.104-10

Номер

Розділ

Джерелознавство