ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСІ В КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ: ТЕМПОРАЛЬНИЙ МОДУС РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ

Автор(и)

  • Алла Киридон Директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор

Ключові слова:

християнство, репрезентації, історфографія

Анотація

У статті аналізується трансформація оцінки прийняття християнства на Русі під впливом
об’єктивних і суб’єктивних чинників. Модус репрезентацій в історіографічному дискурсі зумовлений класичними правилами побудови наративу на різних етапах історичного розвитку й відповідає конкретним конвенціям розвитку інтерпретацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрусишин Б. І. Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку : навч. посіб. / Б. І. Андрусишин, В. Д. Бондаренко. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. — 387 с.

Барт Р. S/Z / Р. Барт. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 232 с.

Бедуел Г. Історія Церкви / Г. Бедуел ; пер. з фр. Г. Григорович. — Л. : Свічадо, 2000. — 295 с.

Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі / М. Брайчевський. — К. : Наукова думка,1988. — 260 с.

Вовк Д. О. Вплив християнства на право держав європейської цивілізації: концептуальні засади осмислення / Д. О. Вовк // Вісник Академії правових наук України. — Х. : Право, 2012. — № 1 (68). — С. 25–34.

Греков Б. Д. Киевская Русь / Б. Д. Греков. — М. : Госполитиздат, 1953. — 568 с.

Гуревич А. Я. Избранные труды: культура средневековой Европы / А. Я. Гуревич. — СПб. : Изд. дом Санкт.-Петерб. госуниверситета, 2007. — 544 с.

Історія релігії в Україні : навч. посіб. / [А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.] ; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. — К. : Т-во «Знання», КОО, 1999. — 735 с.

Історія релігії в Україні : у 10 т. / редкол. А. Колодний (голова) та ін. — К., 1996–1998. — Т. 1: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства / за ред. Б. Лобовика. — 1996. — 384 с.

Карпов А. В. Язычество, христианство, двоеверие: религиозная жизнь Древней Руси в ІХ–ХІ веках / А. В. Карпов. — СПб. : Алетейя, 2008. — 184 с.

Колодний А. М. Християнство в контексті історичного поступу українців: суперечлива роль / А. М. Колодний // Філософські обрії. — 2010. — Вип. 24. — С. 167–182.

Крижанівський О. П. Історія церкви та релігійної думки в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 3 кн. / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. — К. : Либідь, 1994.

Наливайко Д. Очима Заходу: рецепція України в Західній Європі ХІ–ХVІІІ ст. / Д. Наливайко. — К. : Основи, 1998. — 578 с.

Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні / за ред. С. Макєєва. — К. : Ін-т політики, Ін-т соціології НАН України, 2009. — 68 с.

Петрухин В. Я. Крещение Руси от язычества к христианству / В. Я. Петрухин. — М. : Астрель, 2006. — 222 с.

Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы: XI — начало XII века. — М. : Худ. лит., 1978. — 413 с.

Мировоззрение древних славян / М. В. Попович ; отв. ред. В. М. Ничик. — К. : Наукова думка, 1985. — 167 с.

Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII века: принятие христианства / О. М. Рапов. — М. : Высш. шк., 1988. — 416 с.

Раушенбах Б. В. Развитие Киевской Руси как результат ее христианизации // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. — М. : Столица, 1991. — С. 18–31.

Ричка В. М. «…И просвѣти ю крещеньем святым» (Християнізація Київської Русі) / В. М. Ричка. — К. : Інститут історії України НАН України, 2013. — 222 с.

Рыбаков Б. А. Первые века русской истории / Б. А. Рыбаков. — М. : Наука, 1964. — 240 с.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. — М. : Наука, 1987. — 221 с.

Тихомиров М. Н. Начало христианства на Руси / М. Н. Тихомиров. — М. : Наука, 1975. — 458 с.

Толочко П. П. Київська Русь / П. П. Толочко. — К. : Абрис, 1996. — 359 с.

Українська культура: історія і сучасність / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. — Л. : Світ, 1994. — 456 с.

Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні / М. Чубатий. — Рим—Нью-Йорк : Видання УКУ, 1965. — Т. 1. — 816 с.

Переглядів анотації: 143

Опубліковано

2015-10-20

Як цитувати

Киридон, А. (2015). ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСІ В КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ: ТЕМПОРАЛЬНИЙ МОДУС РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ. Київські історичні студії, (1), 91-97. вилучено із https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/19

Номер

Розділ

Соціокультурні дослідження