РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ЖІНОК — ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНО-СЛІДЧОЇ СПРАВИ ТЕОФІЛІЇ ВОЙСЛАВСЬКОЇ)

Автор(и)

  • Алла Довжик Аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.95102

Ключові слова:

політичні репресії, архівно-слідча справа, жінки — викладачі вишів, Польський педагогічний інститут, Теофілія Войславська, «альбомна» операція НКВС

Анотація

У статті за матеріалами архівно-слідчої справи досліджено біографію викладача Польського педагогічного інституту в Києві, іммігрантки з Польщі Теофілії Войславської. Крізь призму біографічного дослідження розглянуто репресії проти науково-педагогічної інтелігенції, а також представників польської національної меншини в Україні у другій половині 1930-х рр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bilokin S. Smert Sofii Nelepinskoi-Boichuk [Elektronnyy resurs] / S. Bilokin. — Rezhym dostupu : http://www.s-bilokin.name/Personalia/Nalepinska.html

Voislavskii L.K. Vospominaniia iz ushedshego stoletiia / L. Voislavskii / Kharkovskaia pravozashchitnaia gruppa. — Kh. : Folio, 2002. — 120 s.

Hrankina O.V. Arkhivno-slidchi spravy druhoi polovyny 1937 roku shchodo predstavnykiv natsionalnykh menshyn Ukrainy. Dzhereloznavchyi analiz skladu dokumentiv [Elektronnyi resurs] / O.V. Hrankina. — Rezhym dostupu : http://memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/01-02_1998/174.pdf

Hrankina O.V. Vykorystannia arkhivno-slidchykh sprav hromadian, represovanykh u 1920–1950-ti rr. Metodychni rekomendatsii / O.V. Hrankina, D.V. Omelchuk, N.P. Moskovchenko. — K., 1997. — 34 s.

Hrankina O.V. Deiaki aspekty dzhereloznavchoho analizu arkhivno-slidchykh sprav u 1920–1950 rr. / O.V. Hrankina // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. — 1997. — № 4. — S. 49–57.

Danylenko V.M. Izydora, ridna sestra Lesi Ukrainky: vid stalinskykh taboriv do emihratsii / V.M. Danylenko. — K. : Smoloskyp, 2011. — 255 s.

Dvirna K. Stvorennia ta likvidatsiia Polskoho pedahohichnoho instytutu v m. Kyievi v 30-kh rokakh ХХ st. (arkhivna rozvidka) / K. Dvirna // Volynski istorychni zapysky. — 2011. — T. 6. — S. 149–155.

Kalakura O. Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u ХХ stolitti / O.Ya. Kalakura. — K. : Znannia Ukrainy, 2007. — 508 s.

Kalakura Ya.S. Osoblyvosti dzhereloznavchoi krytyky arkhivno-slidchykh dokumentiv / Ya.S. Kalakura // Arkhivno-slidchi spravy represovanykh: naukovo-metodychni aspekty vykorystannia [Tekst] : zb. nauk. pr. / Ukrainskyi derzh. NDI arkhivnoi spravy i dokumentoznavstva, Derzhavnyi arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrainy ; red. R.Ya. Pyrih [ta in.]. — K. : [b.v.], 1998. — 161 s. — S. 19–23.

Petrenko I.M. Istoryk Nataliia Mirza-Avakiants (1888–1940): zhyttia i naukova spadshchyna : [monohrafiia] / I.M. Petrenko. — Poltava : PUET, 2014. — 181 s.

Petrov N.V. Kto rukovodil NKVD. 1934–1941 [Elektronnyi resurs] / N.V. Petrov, K.V. Skoryn. — Rezhim dostupa : www.memo.ru/history/NKVD/kto/biogr/gb421.htm

Petrovskyi E.P. Arkhivno-slidchi spravy yak dzherelo vyvchennia istorii represii v Ukraini u 1937– 1938 rokakh : avtoreferat dysertatsii … kandydata istorychnykh nauk za spets. : 07.00.06 «Istoriohrafiia, dzhereloznavstvo ta spetsialni istorychni dystsypliny». — K., 2006 — 22 s.

Petrovskyi E.P. Dokumenty arkhivno-slidchykh sprav yak dzherelo vyvchennia metodiv provadzhennia slidstva orhanamy NKVS na Odeshchyni v period «velykoho teroru» 1937–1938 rr. [Elektronnyi resurs] / E. Petrovskyi. — Rezhym dostupu : http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/doslid/petrovsky-docs-1937-38.pdf

Pyrih R.Ya. Arkhivno-slidchi spravy represovanykh yak istorychne dzherelo / R.Ya. Pyrih, O.V. Hrankina // Totalitarna derzhava i politychni represii v Ukraini u 20–80-ti roky : mat. Mizhnar. nauk. konf. (15–16 veresnia 1994 r.) — K., 1998. — S. 38–44.

Rakita Grigorii Lazarevich [Elektronnyi resurs] // Kadrovyi sostav organov gosudarstvennoi bezopasnosti SSSR. 1935–1939. — Rezhim dostupa : Nkvd.memo.ru/index.php?title=Rakyta,_Hryhoryy_Lazarevych

Rubliov Oleksandr. Represii proty poliakiv v Ukraini v 1930-ti roky / O. Rubliov, V. Repryntsev // Z arkhiviv VUChK — HPU — NKVD — KHB. — 1995. — № 1/2. — S. 116–156.

TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6641, ark. 139, 141; spr. 6451, ark. 2, 3–4; f. 263, op. 1, spr. 58310. Kryminalna sprava Nelepinskoi-Boichuk S.O.; spr. 58338. Kryminalna sprava Dindo Zh.K.; spr. 43910-fp. Kryminalna sprava Voislavskoi T.P., ark. 1 zv, 1a–3, 7, 9, 10 zv., 12, 13 zv., 15–17, 18, 20, 23, 56–65, 74, 79 zv.

Shapoval Yurii. ChK-HPU-NKVD v Ukraini: osoby, fakty, dokumenty / Yu. Shapoval, V. Prystaiko, V. Zolotariov. — K. : Abrys, 1997. — 608 s.

Downloads


Переглядів анотації: 301

Опубліковано

2017-06-28

Як цитувати

Довжик, А. (2017). РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ЖІНОК — ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНО-СЛІДЧОЇ СПРАВИ ТЕОФІЛІЇ ВОЙСЛАВСЬКОЇ). Київські історичні студії, (1 (4), 95–102. https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.95102

Номер

Розділ

Історія України