Київські історичні студії - наукове видання, присвячене актуальним питанням історії та археології, перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва, засновано Київським університетом імені Бориса Грінченка, дата заснування - 2015 рік, виходить двічі на рік

Часопис засновано 2015 року як "Київські історичні студії", виходить двічі на рік, 23.02.2016 року було отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія "Історія" Серія КВ № 21908-11808Р, видане Міністерством юстиції

Проблематика: наукові розвідки часопису висвітлюють актуальні проблеми історії (без жодних хронологічних, територіальних або тематичних обмежень), історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, а також презентують рецензії на фахові публікації. Перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

Творчі засади редакційної колегії: гносеологічний плюралізм, свобода наукової творчості, відкритість до дискусій, сприяння розвитку комунікацій у спільноті науковців-істориків.

Основні вимоги до авторів: максимально високий фаховий рівень текстів, що передбачає їхню наукову новизну, адекватність дослідницьких методів обраній для студіювання проблематиці, ретельність в опрацюванні джерел та історіографії за темою розвідки, обґрунтованість та оригінальність висновків.

Галузь: історія та археологія.

Журнал індексується в міжнародних
бібліографічних базах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory