Київські історичні студії - наукове видання, присвячене актуальним питанням історії та археології, перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва, засновано Київським університетом імені Бориса Грінченка, дата заснування - 2015 рік, виходить двічі на рік 23.02.2016 року було отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія "Історія" Серія КВ № 21908-11808Р, видане Міністерством юстиції

Проблематика: наукові розвідки часопису висвітлюють актуальні проблеми історії (без жодних хронологічних, територіальних або тематичних обмежень), історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, а також презентують рецензії на фахові публікації. Перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

Творчі засади редакційної колегії: гносеологічний плюралізм, свобода наукової творчості, відкритість до дискусій, сприяння розвитку комунікацій у спільноті науковців-істориків.

Основні вимоги до авторів: максимально високий фаховий рівень текстів, що передбачає їхню наукову новизну, адекватність дослідницьких методів обраній для студіювання проблематиці, ретельність в опрацюванні джерел та історіографії за темою розвідки, обґрунтованість та оригінальність висновків.

Галузь: історія та археологія.

Журнал індексується в міжнародних
бібліографічних базах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory