Редакційна колегія:

Головний редактор:

Заступники головного редактора:

Відповідальний секретар:

Редакційна колегія:

Іноземні члени редакційної колегії:

Індексується:

Міжнародна науковометрична база: Index Copernicus;

Міжнародна бібліографічна база Google Scholar;

Міжнародна американська база даних Ulrich's Periodicals Directory.