Київські історичні студії

У науковому часописі «Київські історичні студії» публікуються розвідки, присвячені актуальним проблемам історії (без жодних хронологічних, територіальних або тематичних обмежень), історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, а також рецензії на фахові публікації. Перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

 Редакційна колегія журналу працює на засадах гносеологічного плюралізму, свободи наукової творчості, відкритості до дискусій, прагне сприяти розвитку комунікацій у спільноті науковців-істориків. Головною вимогою до авторів є максимально високий фаховий рівень текстів, що передбачає їх наукову новизну, адекватність дослідницьких методів обраній для студіювання проблематиці, ретельність в опрацюванні джерел та історіографії за темою розвідки, обґрунтованість та оригінальність висновків.

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Періодичність публікацій: двічі на рік.


Редакційна колегія:

Головний редактор:

Заступники головного редактора:

Відповідальний секретар:

Редакційна колегія:

Іноземні члени редакційної колегії:

Індексується:

Міжнародна науковометрична база: Index Copernicus;

Міжнародна бібліографічна база Google Scholar;

Міжнародна американська база даних Ulrich's Periodicals Directory.