УРЯД СТАРОСТИ У МІСТІ КРЕМЕНЕЦЬ В 1560–1627 РОКАХ

Автор(и)

  • Наталя Куляниця Магістрант Київського університету імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.5459

Ключові слова:

місто, замок, уряд, староста, суддя, писар

Анотація

У статті досліджено уряд старости у волинському місті Кременці за часів, коли його очолювали князі Збаразькі. На основі матеріалів Кременецького земського суду висвітлено діяльність гродських урядників, призначуваних князями Збаразькими, які були клієнтами старости.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Arkhiv Yugo-Zapadnoi Rossii. — K., 1888. — Ch. 7. — T. 2: Akty dlia istorii provintsialnykh seimikov Yugo-Zapadnogo kraia vo vtoroi polovine XVII v. (1654–1697 gg.) / Pod red. N.V. Storozhenko. — 719 s.

Arhiv Yugo-Zapadnoi Rossii. — K., 1909. — Ch. 8. — T. 3: Akty o brachnom prave i semeinom byte v Yugo-Zapadnoi Rusi v XVI–XVII vv. / Pod red. O.I. Levitskogo. — 858 s.

Atamanenko V. Naselennia mіsta Krementsia druhoi polovyny XVI — pershoi polovyny XVII st. za dzherelamy opysovo-statystychnoho kharakteru / V. Atamanenko // Studіi і materіaly z іstorіi Volynі, 2009. — Kremenets, 2009. — S. 51–63.

Voitovych L.V. Kniazha doba: Portrety elіty / L.V. Voitovych. — Bіla Tserkva : Pshonkіvskyi O.V.,2006. — 781 s.

Dovnar-Zapolskii M.V. Ukrainskiie starostva v pervoi polovine XVI v. / M.V. Dovnar-Zapolskii. — K., 1908. — 118 s.

Kovaliova S.G. Sudoustrіi і sudochynstvo na Ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazіvstva Lytovskoho : monografіia / S.G. Kovaliova. — Mikolaiv : Vyd-vo MDGU іm. Petra Mohyly, 2008. — 200 s.

Kremenetskyi zemskyi sud. Opysy aktovykh knyh ХVІ–ХVІІ st. — Vyp. 1: knyhy № 1–11 (1568–1598 rr.) / Uporiad. L. Popova, Z. Homutetska, V. Chuntulova. — K., 1959. — 256 s.

Kremenetskyi zemskyi sud. Opysy aktovykh knyh ХVІ–ХVІІ st. — Vyp. 2: knyhy № 12–22 (1601– 1614 rr.) / Uporiad. L.A. Protsenko, Z.S. Homutetska, V.D. Chuntulova. — K., 1965. — 353 s.

Liubavskii M. K. Litovsko-russkii Seim. Opyt po istorii uchrezhdeniia v sviazi s vnutrennim stroiem i vneshnei zhizniu gosudarstva / M.K. Liubavskii. — M., 1900. — 1163 s.

Polіshchuk V.V. Lutskii zamkovyi uriad v admіnіstrativnіi systemі Velykoho kniazіvstva Lytovskoho do reformy 1564–1566 rr. / V.V. Polіshchuk // Ukrainskyi іstorichnyi zhurnal. — 2003. — № 2. — C. 3–14.

Selianskyi rukh na Ukrainі 1569–1647 : zbіrnik dokumentіv і materіalіv / Uporiad. G. Boriak, K. Vіslobokov ta іn. — K. : Naukova dumka, 1993. — 535 s.

Sobchuk V. Kremenetskyi zamok / V. Sobchuk // Studіi і materіaly z іstorіi Volynі. — Kremenets, 2012. — S. 73–114.

Statut Vialіkaga kniastva Lіtoiskaga 1566 goda. — Mіnsk, 2003. — S. 35–263.

Torhіvlia na Ukrainі XIV — seredyna XVII stolіttia: Volyn і Naddnіprianshchyna / AN URSR, Arkheohraf, komіsіia ta іn.; upor. V.M. Kravchenko, N.M. Yakovenko; redkol.: M.F. Kotliar (vіdp. red.) ta іn. — K. : Naukova dumka, 1990. — 408 s.

Yakovenko N.M. Ukrainska shliakhta z kіntsia XIV do seredyny XVII st. (Volyn і Tsentralna Ukraina) / N.M. Yakovenko. — Kyiv : Krytyka, 2008. — 472 s.

Anusik Z. Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574–1631) // Studia i szkice staropolskie. — Łódź, 2011. — S. 683–767.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 51 (1566–1574) / užrašymų knyga 51 — Litovskaja Metrika: kniga zapisej 51 / parengė A. Baliulis, A. Ragauskasir R. Ragauskienė. — Vilnius: Žara, 2000. — 486 p.

Mączak A. Klientela. — Warszawa, 1994. — 357 s.

Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy / Opr. Marian Wolski. — Kórnik, 2007. — 188 s.

Urzednicy wojewodztwa kijowskiego i czernichowskiego XV–XVIII wieku. Spisy / Opr. E. Janas i W. Kłaczewski. — Kórnik, 2002. — 344 s.

Wolff J. Kniaziowie litewsko-rusky od konca XIV wieku. — Warzsawa, 1895. — 698 s.

Downloads


Переглядів анотації: 322

Опубліковано

2017-06-28

Як цитувати

Куляниця, Н. (2017). УРЯД СТАРОСТИ У МІСТІ КРЕМЕНЕЦЬ В 1560–1627 РОКАХ. Київські історичні студії, (1 (4), 54–59. https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.5459

Номер

Розділ

Історія України