ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПАНСЬКОЇ САДИБИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.: ВАРІАНТИ ІСТОРИЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Автор(и)

  • Марина Будзар Доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Ключові слова:

дворянська сільська садиба, «культурне гніздо», Лівобережна Україна, національна ідея, художня творчість

Анотація

Сільські маєтки Лівобережної України охарактеризовані автором як осередки, де протікали процеси взаємозбагачення споріднених слов’янських культур та актуалізувалися світові ду ховні орієнтири. Особлива увага приділена дослідженню історичної динаміки форм просвітницької та культурно-художньої праці, презентованих дворянською садибою. Продемонстровано, що творча діяльність у межах дворянських «культурних гнізд» виконувала компенсаторну роль відносно державного простору, де українська культурно-мистецька спадщина не мала офіційного визнання, тобто дворянська садиба представлена як «культурна форма» національної самоідентифікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

[Мокрицкий А. Н.] Дневник художника А. Н. Мокрицкого / А. Н. Мокрицкий ; [сост., автор вступ. ст. и примеч. К. Л. Приймак]. — М. : Изобраз. искусство, 1975. — 272 с.

[Н. Л. и С. К.] Линовицкая усадьба графов де Бальмен // Столица и усадьба. — 1917. — № 74. — 1 фев. — С. 5–10.

Бальмен Я. П. Повести / Я. П. Бальмен ; [сост. и коммент. А. Е. Кузьменко ; предисл. В. Е. Шубравского]. — Х. : Прапор, 1988. — 3 57 с.

Барабаш Н. О. Дворянські садибні комплекси Дунаєць та Ярославець за споминами М. А. Маркевича / Н. О. Барабаш // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. — Київ—Глухів, 2013. — Вип. 6. — С. 323–327.

Бірьова О. Ю. Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина XVIII — початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / О. Ю. Бірьова. — Харків, 2009. — 20 с.

Будзар М. М. Дворянська сільськ а садиба Лівобережної України XIX століття у сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях / М. М. Будзар // ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. — Х. : Майдан, 2010. — Вип. 38. — С. 194–199. — (Сер. «Історія та географія»).

Васюта О. Музичні колективи при панських маєтках на Чернігівщині / О. Васюта // Літературний Чернігів. — Черні гів, 1997. — № 10. — С. 93–104.

Гаврилова С. Художник і меценат / С. Гаврилова // Родовід. — 1995. — № 12. — С. 49–54.

Гоголевское время: оригинальные рисунки графа Я. П. де Бальмена (1838–1839) / [вступ. ст. Е. Н. Опочинина]. — М. : Худ. фотография К. Фишера, 1909. — 95 с.

Гончаренко В. Кілька сторінок з життя О. Я. Волоскова / В. Гончаренко // Сіверянський літопис. — № 5. — 1995. — С. 64–66.

Договор помещика с живописцем / [сообщ. А. Ф. Кони] // Русская старина. — 1889. — Т. 64. — № 10. — С. 66.

Жемчужников Л. Україна 1850-х років очима художника-петербуржця / Л. Жемчужников // Хроніка — 2000 / [редкол. Ю. Буряк (голов. ред.) та ін.]. — К. : Фонд сприяння розви тку мистецтв, 2003. — Вип. 55–56. — С. 211–218.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУ ім. В. І. Вернадського). — Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 6821. — 3 арк.

ІР НБУ ім. В. І. Вернадського. — Ф. 179. — Оп. 1. — Спр. 635. — 35 арк.

ІР НБУ ім. В. І. Вернадського. — Ф. 243. — Оп. 1. — Спр. 701. — 12 арк.

Історія української культури : у 5 т. / Б. Є. Патон (голо в. ред.) ; НАН України. — К. : Наукова думка, 2001. — Т. 4, кн. 2: Історія української культури першої половини XIX століття / [Л. Ф. Артюх,

В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко, В. К. Бо рисенко та ін.]. — 2005. — 1296 с.

Капнист В. В. Собрание сочинений : в 2 т. / В. В. Капнист ; [ред., вступ. ст. и прим еч. Д. С. Бабкина]. — М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. — Т. 1: Художественные произведения. — 772 с.; Т. 2: Переводы. Статьи. Письма. — 630 с.

Косачевская Е. М. Н. А. Маркевич. 1804–1860 / Е. М. Косачевская. — Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1997. — 284, [2] с.

Курач С. М. До питання історичної реконструкції колекції Галаганів / С. М. Кура ч // Сіверянський літопис. — 2011. — № 2. — С. 45–51.

Л. А. [Лазаревский А.] Записки о последних годах жизни гр. Ал. К. Разумовского в Малороссии, его кончине и похоронах (1 818–1822) / А. Лазаревский // Киевская старина. — 1894. — Т. 44. — № 3. — С. 426–439.

Лазаревський О. М. Пам’яті мої: Pro domo sua / О. М. Лазаревський, М. І. Лазаревський ; [упоряд. І. Забіяки]. — К.; Самара : [б. в.], 2004. — 197 с.

Маслов В. І. М. А. Маркевич / В. І. Маслов. — Прилуки : Вид-во Прилуцького окружн ого музею, 1929. — 16 с.

Митці України : енциклопед. довідник / [упоряд.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького]. — К. : УРЕ, 1992. — 848 с.

Михайловский-Данилевский А. И. Из воспоминаний. 1824 год / А. И. Михайловский-Данилевский // Русская старина. — 1900. — Т. 104. — № 10. — С. 210–218.

Міщенко Р. В. В. В. Тарновський у д зеркалі образотворчого мистецтва / Р. В. Міщенко // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. — Чернігів : Сіверянська думка, 2002. — Вип. 3. — С. 66–71.

Обуховський С. І. Марковичі у Сварк овому / С. І. Обуховський // Глухів і Глухівщина в історії українського національного відродження / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка]. — К. : Вид дім «Ін Юре», 1999. — С. 101–107.

Павловский И. Ф. Полта вцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители / И. Ф. Павловский. — Х. : САГА, 2009. — 308 с.

Петренко О. С. Панський маєток на Східному Поділлі наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.: соціально-економічні та етноконфесійні відносини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. С. Петренко. — К., 2005. — 19 с.

Петров В. Куліш — хуторянин (теорія хуторянства і баївщанський епізод 1853–1854 рр.) / В. Петров // Хроніка — 2000. — К., 2000. — № 37/38 — С. 420–432.

Пирятинщина : ст., нар иси, фотодокументи / [упоряд.: О. Г. Бажан, А. Ф. Малишкін]. — К. : Просвіта, 2004. — 416 с.

Полтавщина : енциклопед. довідник / за ред. А. В. Кудрицького. — К. : Українська енциклопедія, 1992. — 1024 с.

Розсоха Л. Садибний театр на Миргородщині за гоголівських часів / Л. Розсоха // Київська старовина. — № 5 (353). — 2003. — С. 166–174.

Рубан В. В. Художники і сімейство Галаганів / В. В. Рубан. — Срібне : [б.в.], 2010. — 88 с.

Селецкий П. Д. Записки: 1821–1846 год / П. Д. Селецкий // Киевская Стари на. — 1888. — Т. 8. — № 2. — С. 609–626.

Сєріков А. Театр Марії Волконської / А. С єріков // Український театр. — 1979. — № 6 (101). — С. 30–32.

Синицкий Л. Путешествие в Малороссию академика Гильденштедта и князя И. М. Долгорукого / Л. Синицкий // Киевс кая Старина. — 1893. — Т. 41. — № 4. — С. 33–49.

Скоропадський П. Спогади: Кін ець 1917 — грудень 1918 / П. Скоропадський ; [гол. ред. Я. Пеленський ; НАН України]. — К.; Філадельфія, 1995. — 493 с.

Степович А. Слов’янський етнограф Людвік Куба / А. Степович // Етнографія України. — 1930. — № 10. — С. 239–249.

Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Сулержицком / Л. А. Сулержицкий ; [сост. Е. И. Полякова]. — М. : Искусство, 1970. — 707 с.

Товстоляк Н. М. Актуальні проблеми краєзнавчого дослідження українських дворянських садиб / Н. М. Товстоляк // ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. — Х. : Майдан, 2008. — Вип. 29–30. — С. 194–197.

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 т. / А. К. Толстой. — М. : Художественная литература, 1962–1964. — Т. 1: Стихотворения. Баллады. Былины. — 1962. — 420 с.; Т. 4: Дневники, письма. — 1964. — 584 с.

Центральний державний історичний архів України (ЦДІАУ). — Ф. 323. — Оп. 1. — Спр. 91. — 44 арк.

ЦДІАУ. — Ф. 707. — Оп. 29. — Спр. 472. — 22 арк.

Черничко І. В. Українське театральне мистецтво другої половини XIX — початку XX ст. / І. В. Черничко. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 1999. — 16 с.

Чернігівщина : енциклопед. довідник / за ред. А. В. Кудрицького. — К. : УРЕ, 1990. — 1006 с.

Шевченко Л. С. Палацово-паркові ансамблі Полтавщини ХVІІІ–ХІХ ст. : дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Л. С. Шевченко. — К. : НАОМА, 2003. — 277 с.

Щербаківський Д. М. Оркестри, хори і капели на Україні за панщини / Д. М. Щербаківський // Музика. — 1924. — № 7/9. — С. 141–155; № 10/12. — С. 205–215.

Downloads


Переглядів анотації: 703

Опубліковано

2015-10-20

Як цитувати

Будзар, М. (2015). ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПАНСЬКОЇ САДИБИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.: ВАРІАНТИ ІСТОРИЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. Київські історичні студії, (1), 98–107. вилучено із https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/20

Номер

Розділ

Соціокультурні дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>