СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ КУЛЬТУРНОЇ ПОМОЧІ УКРАЇНЦЯМ У НІМЕЧЧИНІ У ТАБОРІ РАШТАТ (друга половина 1918 р.

Автор(и)

  • Ігор Срібняк Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.18

Ключові слова:

табір, полонені українці, освітні курси, Раштат, Німеччина.

Анотація

У статті проаналізовано діяльність раштатського відділення Комітету культурної помочі українцям у Німеччині, який перебрав на себе проведення всієї культурно-освітньої роботи в таборі Раштат з 1 серпня 1918 р. Завдяки його заходам у таборі було засновано кілька українських організацій («Просвіта» імені І. Франка, артистичне товариство «Бандура», товариство «Січ» та деякі інші), продовжувала свою діяльність кооперативна спілка «Єдність». Спираючись на таборовий актив, Комітет зумів відновити в таборі роботу освітніх курсів, допоміг в організації таборового театру. У Раштаті продовжувала видаватись таборова газета «Розсвіт», працювала гончарна майстерня.

 

В статье проанализирована деятельность раштатского отделения Комитета культурной помощи украинцам в Германии, который взял на себя проведение всей культурно-образовательной работы в лагере Раштат с 1 августа 1918 г. Благодаря его усилиям в лагере были образованы несколько украинских организаций («Просвита» имени И. Франко, артистическое общество «Бандура», общество «Сич» и др.), продолжал свою деятельность кооператив «Единство». Опираясь на лагерный актив, Комитет сумел возобновить в лагере работу образовательных курсов, помог в организации лагерного театра. В Раштате продолжала издаваться лагерная газета «Рассвет», работала гончарная мастерская.

 

The article analyses the activity of the Rastatt department of the Committee on Cultural Assistance to the Ukrainians in Germany which took over the running of all cultural and educational work in the camp Rastatt since August 1, 1918. Thanks to its efforts at the camp it was established several Ukrainian organizations (“Prosvita” named after I. Franko, Artistic Association “Bandura”, Community “Sich” and others), a cooperative union “Yednist” (“Unity”) continued its activities. Based on the asset of the Camp leaders, the Committee was able to restart the work of educational courses at the camp, helped to organize the camp theater. At Rastatt camp the newspaper “Rozsvit” was published, and the pottery workshop worked.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Срібняк, Київський університет імені Бориса Грінченка

завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор.

Посилання

ДЖЕРЕЛА

Терлецький О. Українці в Німеччині 1915–1918: історія української громади в Раштаті / О. Терлецький. — Київ — Ляйпциґ, 1919. — Т. 1. — 429 с.

Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.) / І. Срібняк. — К., 1999. — С. 72–92.

Срібняк І.В. Національно-організаційна та культурно-просвітницька діяльність полонених українців у таборі Раштат (Німеччина) у 1915–1917 рр. / І.В. Срібняк // Сіверянський літопис. — Чернігів, 2014. — № 6 (120). — Листопад — грудень. — С. 309–324.

Срібняк І.В. Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.) / І.В. Срібняк // Емінак: науковий щоквартальник. — Київ — Миколаїв, 2017. — № 1 (17) (січень — березень). — Т. 1. — С. 80–85.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі — ЦДАВО). — Ф. 4406. — Оп. 1. — Спр. 10. — Арк. 1–106.

ЦДАВО України. — Ф. 4406. — Оп. 1. — Спр. 17. — Арк. 1–73.

ЦДАВО України. — Ф. 4406. — Оп. 1. — Спр. 30. — Арк. 1–95.

ЦДАВО України. — Ф. 4406. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 1–41.

ЦДАВО України. — Ф. 4406. — Оп. 1. — Спр. 143. — Арк. 1–32.

ЦДАВО України. — Ф. 4406. — Оп. 1. — Спр. 144. — Арк. 1–58.

REFERENCES

Terletskyi O. Ukrayintsi v Nimechchyni 1915–1918: istoriia ukrainskoi hromady v Rashtati. — Kyiv — Liayptsyg, 1919. — T. 1. — 429 s.

Sribniak I. Poloneni ukraintsi v Avstro-Uhorshchyni ta Nimechchyni (1914–1920 rr.). — K., 1999. — S. 72–92.

Sribniak I.V. Natsionalno-orhanizatsiina ta kulturno-prosvitnytska diialnist polonennykh ukraintsiv

u tabori Rashtat (Nimechchyna) u 1915–1917 rr. // Siverianskyi litopys. — Chernihiv, 2014. — № 6 (120). — Lystopad — hruden. — S. 309–324.

Sribniak I.V. Novitnia «Zaporizka Sich» na chuzhyni (tvorennia paramilitarnykh struktur v ukraiinskomu tabori Rashtat, 1916 r.) // Eminak: naukovyi shchokvartalnyk. — Kyiv — Mykolaiv, 2017. — № 1 (17) (sichen — berezen). — T. 1. — S. 80–85.

TsDAVO Ukrainy. — F. 4406. — Op. 1. — Spr. 10. — Ark. 1–106.

TsDAVO Ukrainy. — F. 4406. — Op. 1. — Spr. 17. — Ark. 1–73.

TsDAVO Ukrainy. — F. 4406. — Op. 1. — Spr. 30. — Ark. 1–95.

TsDAVO Ukrainy. — F. 4406. — Op. 1. — Spr. 138. — Ark. 1–41.

TsDAVO Ukrainy. — F. 4406. — Op. 1. — Spr. 143. — Ark. 1–32.

TsDAVO Ukrainy. — F. 4406. — Op. 1. — Spr. 144. — Ark. 1–58.

Переглядів анотації: 380

Опубліковано

2017-09-23

Як цитувати

Срібняк, І. (2017). СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ КУЛЬТУРНОЇ ПОМОЧІ УКРАЇНЦЯМ У НІМЕЧЧИНІ У ТАБОРІ РАШТАТ (друга половина 1918 р. Київські історичні студії, (1(4). https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.18

Номер

Розділ

Всесвітня історія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають